T&C

Disclaimer

Tato stránka propaguje PŘEDPLATNOU SLUŽBU Gogogy. Předplatit se k této službě, stahujte si zajímavý obsah. Služba předplaceného mobilního obsahu. Dostupné pomocí všech telefonů. Svou účastí potvrzujete, že souhlasíte s Obchodními podmínkami, máte trvalé bydliště v České republice, je vám nejméně 18 let a jste oprávněným vlastníkem účtu a/nebo máte souhlas vlastníka účtu. Přečtěte si prosím platné Hrací podmínky zde. Telefon musí mít přístup na Internet a možnost prijímat textové zprávy a mobilní obsah. Odpovíš-li nám potvrzující SMS zprávou, vyjadruješ souhlas s naší služby. Poplatky budou účtovány na Tvůj telefon. Cena služby je 99 Kč (včetně DPH), jednu zprávu za týden. oba se automaticky obnovuje, dokud nepošleš SMS ve tvaru Stop na číslo 90440, sms HELP na 90440. Vítěz bude vybrán ze všech účastníků po skončení akce. Služba Gogogy není spojena, sponzorována ani propagována žádným z uvedených produktů nebo prodejců. Obchodní značky, značky služeb, loga (mimo jiné včetně jednotlivých názvů produktů a jmen prodejců) jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Tato služba je produktem společnosti Mobile Minded B.V. Informace: volejte 844 444 484, pošlete email na: info-cz@mobileinfo.biz nebo navštivte internetové stránky: www.gogogy.com, Mobile Minded, Meander 252, 6825 MC Arnhem, Nizozemsko, Technicky zajišťuje DIMOCO cz s.r.o.

Clnek 1 Platnost

1.1 Veobecn obchodn podmnky uveden v sekci ("Veobecn obchodn podmnky") jsou platnou soucst vech nabdek a transakc v rmci (online) nabzench (digitlnch) slueb, kter nabz Mobile Minded prostrednictvm ste jakhokoli mobilnho opertora (dle jen "Opertor"), u neho m koncov uivatel predplacen ("Mobiln predplatn") nebo dohodu o predplatnm, bez ohledu na to, zda jsou tyto sluby popsny dle v techto Veobecnch obchodnch podmnkch. (Digitln) sluby, kter (online) nabz Mobile Minded, mohou zahrnovat (krome jinho) tak hry, textov zprvy, zvukov a / nebo obrazov soubory a / nebo podobn sluby ("Sluby Gogogy"), kter se poskytuj prostrednictvm ste Opertora pomoc krtkch textovch zprv (dle jen "SMS"), slueb General Packet Radio Services ("GPRS"), slueb Tret Generace ("3G "), WAP, nebo pomoc jinch prostredku.1.1 Veobecn obchodn podmnky uveden v sekci ("Veobecn obchodn podmnky") jsou platnou soucst vech nabdek a transakc v rmci (online) nabzench (digitlnch) slueb, kter nabz Mobile Minded prostrednictvm ste jakhokoli mobilnho opertora (dle jen "Opertor"), u neho m koncov uivatel predplacen ("Mobiln predplatn") nebo dohodu o predplatnm, bez ohledu na to, zda jsou tyto sluby popsny dle v techto Veobecnch obchodnch podmnkch. (Digitln) sluby, kter (online) nabz Mobile Minded, mohou zahrnovat (krome jinho) tak hry, textov zprvy, zvukov a / nebo obrazov soubory a / nebo podobn sluby ("Sluby Gogogy"), kter se poskytuj prostrednictvm ste Opertora pomoc krtkch textovch zprv (dle jen "SMS"), slueb General Packet Radio Services ("GPRS"), slueb Tret Generace ("3G "), WAP, nebo pomoc jinch prostredku.
1.2 dn odchylky od techto veobecnch obchodnch podmnek nebudou uplatneny, s vjimkou tech, ke kterm d Mobile Minded vslovn psemn souhlas.

Clnek 2 - Dodvka sluby Gogogy

2.1 Koncov uivatel poaduje slubu(y) Gogogy od Mobile Minded. Tyto budou dodny koncovmu uivateli pomoc Mobile Minded a ste opertora.

Clnek 3 Termny & podmnky
3.1 Na konci propagace bude seznam vtezu umsten na tto webov strnce. Prosm, zkontrolujte seznam vtezu v sekci "produkty a ceny". Vsledky jsou konecn a nepodlhaj dn korespondenci. Vtez bude osobne kontaktovn do 5 pracovnch dnu po uzavren propagace, prostrednictvm csla mobilnho telefonu pouitho k casti na slube. Vtez bude kontaktovn po dobu 1 tdne, dvakrt denne. V prpade neprijet hovoru zanik nrok na zskn ceny. V prpade, e vherce nebude mono zkontaktovat, bude voln uivatel s druhm nejlepm skre.

3.2 Koncov uivatel mus bt star 18 let. Pokud nejste osoba odpovedn za placen ctu za mobiln telefon, nebo jste mlad 18 let, prosm, zskejte povolen od pltce ctu za mobiln telefon, rodicu, pestounu nebo zamestnavatele predtm, ne se zcastnte sluby. Pri casti na slube Mobile Minded predpokld, e koncov uivatel zskal potrebn povolen, souhlas nebo schvlen od pltce ctu za mobiln telefon, pestounu nebo rodicu.
3.3 Nklady za vyuvn sluby Gogogy jsou uvedeny na tto webov strnce v sekci 'F.A.Q' (Casto kladen dotazy)

Clnek 4 Jak hrt
4.1 Chcete-li objednat slubu Gogogy, prosm, prihlaste se pomoc SMS. Pokud narazte na nekterou z propagac Gogogy, muete se zcastnit sluby zaslnm SMS s urcenm klcovm slovem na krtk kd. (Napr. SMS na ).

4.2 Po objednn pomoc SMS obdr klienti Gogogy zprvu o spen registraci.

Clnek 5 Ceny

5.1Na Gogogy lze vyhrt mnostv ruznch cen. Ceny jsou ruznho druhu, od vrobku a po penen vhry. Pokud je v platnosti dan na hazardn hry, Mobile Minded je povinna odecst tuto cstku od ceny. Krome toho castnci mohou bt i zahranicn. To znamen, e obyvatel z ruznch zem mohou mt anci vyhrt stejnou cenu nabzenou v rmci dlc propagace. Mobile Minded si vyhrazuje prvo nabzet hotovost jako alternativu za kteroukoli cenu, celou nebo jej cst. Pokud je cena nahrazena hotovost, pak bude mt stejnou, nebo vy hodnotu. Cena mus bt prijata tak, jak se nabz, a je neprenosn a nedeliteln.

5.2 Pokud se kampane v dobe vypren termnu castn mne ne 50 castnku, organiztor kampane Gogogy m prvo nahradit propagacn cenu jinou cenou minimlne stejn hodnoty. Vechny zskan ceny budou dodny na adresy koncovch uivatelu do 2 mescu. Vecn cena bude dorucena na platnou adresu koncovho uivatele poskytnutou firme Mobile Minded, nebo prpadn penen odmena bude prevedena na cet vteze pot, co vtez poskytne cslo ctu. Veker poplatky za potovn / kurrn slubu nebo bankovn sluby uhrad vtez.

5.3 Pokryt propagace bude uvedeno pod 'produkty a ceny'. Mobile Minded si vyhrazuje prvo pout obrzky, fotografie, jmna a adresy vech vtezu pro veker budouc propagace, reklamn nebo marketingov cely, bez nutnosti predchozho souhlasu, oznmen, nebo nroku na platbu vtezi (vtezum).

Clnek 6 - Poplatky

6.1 Nabdky nebo prohlen uveden v reklamch nebo na ("Webu") www.Gogogy.com, jsou nezvazn, pokud nen vslovne psemne uvedeno jinak.

6.2 Za kadou zprvu, prijatou nebo odeslanou, mue vzniknout poplatek v zvislosti na typu zprvy a / nebo na zpusobu ctovn. Na vechny odeslan a prijat zprvy lze uplatnit standardn sazby stanoven opertorem na odesln textovch zprv. Sazby a zpusoby ctovn za vyuvn sluby v urcit zemi lze nalzt v sekci F.A.Q. (Casto kladen otzky). Koncov uivatel hrad vechny odeslan i prijat zprvy. Sazby za pouvn tto sluby lze nalzt na tto webov strnce v sekci ''Zpusoby platby.

6.3 Na techto strnkch najde koncov uivatel ceny za cast na tto slube. V prpade pravidelnho odberu opertor odect poplatky z ctu koncovho uivatele, v prpade predplacenho odberu se poplatky odectaj od kreditnho zustatku koncovho uivatele. Koncov uivatel tmto vslovne udeluje svuj souhlas s poplatky a zavazuje se platit nklady vznikl cast na slube Mobile Minded v pln vi. Po vzjemn dohode je dle mono sjednat placen poplatku alternativnmi zpusoby (naprklad pomoc kreditn karty).

Clnek 7 Zmeny cen

7.1 Spolecnost Mobile Minded je oprvnena po predchozm oznmen na webovch strnkch kdykoli zmenit kterkoli a vechny sazby za slubu.

Clnek 8 Duevn vlastnictv

8.1 Nen-li v techto obchodnch podmnkch uvedeno jinak, vechny patenty, autorsk prva, znacky, vkresy, vzory a / nebo jin druhy (duevnho) vlastnictv tkajc se slueb Gogogy a / nebo webovch strnek patr firme Mobile Minded, jejich distributorovi, nebo dodavateli.

8.2 Mobile Minded tmto udeluje koncovm uivatelum omezen, nevhradn, neprenosn a odvolateln uivatelsk oprvnen na stahovn a / nebo prohlen sluby (slueb) Gogogy.

8.3 Pokud Mobile Minded vslovne neuvd jinak, koncovmu uivateli se vslovne zakazuje reprodukovat, upravovat, zpetne analyzovat, pronajmat, pujcovat, predvat, duplikovat, predvdet, prenet, distribuovat, prodvat, prekupovat, vytvret odvozen produkty nebo jakmkoli jinm zpusobem pouvat staen nebo zskan sluby Gogogy cel, nebo jejich csti jinm zpusobem, nebo pro jin cely, ne kter firma Mobile Minded vslovne povoluje.

8.4 V prpade poruen Smluvnch podmnek nebo podmnek hry, kter vznikne neoprvnenm pouitm slueb Gogogy nebo cinnost na internetovch strnkch, koncov uivatel odkodn a zprost odpovednosti firmu Mobile Minded, jej rednky, reditele, zamestnance, dodavatele a jakkoli tret poskytovatele informac a prevezme odpovednost vuci firme Mobile Minded jejm rednkum, reditelum, zamestnancum, dodavatelum a jakkoli tret strane poskytujc informace za nsledky poruen prv na duevn vlastnictv firmy Mobile Minded nebo tretch stran

Clnek 9 - Odpovednost

9.1 Koncov uivatel vyuv sluby a webov strnky Gogogy na vlastn nebezpec. Koncov uivatel mus pouvat kompatibiln mobiln telefon, hardware, software, nebo jin zarzen, a zajistit, aby byly v provozuschopnm stavu a vhodn pro sluby Gogogy. Mobile Minded nezarucuje, e sluby Gogogy splnuj poadavky koncovho uivatele, ani e stahovn, prjem a / nebo prohlen slueb Gogogy neobsahuje vpadky nebo chyby.

9.2 Koncov uivatel bere na vedom, e mobiln telekomunikacn sluby, jako jsou sluby Gogogy, podlhaj schopnosti navzat a / nebo udrovat spojen, a e kvalita pripojen nemus bt na kadm mste a v kadm case stejn nebo dostatecn, a e Gogogy sluby mohou bt negativne ovlivneny nebo docasne nedostupn z duvodu poruchy zpusoben fyziklnmi faktory (tunely, hory, budovy atd.), nebo zmenami ci drbou ste opertora.

9.3 Pokud castnci nebudou schopni kdykoli nepretrite vyuvat sluby Gogogy, nevznik v dnm prpade jakkoli nrok na snen poplatku za sluby Gogogy, ani nrok na vrcen ji zaplacen platby.

9.4 Jakoukoli objednvku nebo staen slueb Gogogy cin koncov uivatel na vlastn nebezpec a je si vedom toho, e Mobile Minded za dnch okolnost nenese odpovednost za jakkoli vznikl kody, vcetne zavirovn, ztrty dat nebo pokozen hardwaru koncovho uivatele, softwaru zskanho prstupem k webovm strnkm nebo vyuvnm slueb Gogogy nebo stahovn slueb Gogogy, vcetne hardwaru a softwaru potrebnho k pripojen ke slubm Gogogy. Koncov uivatel zodpovd za prijet nezbytnch opatren na zabrnen monm kodm tohoto druhu.

9.5 V prpade, e Mobile Minded bude z jakhokoli duvodu odpovedn za nhradu jakchkoli prmch nebo nslednch kod koncovmu uivateli, pak tato nhrada za dajn kody v dnm prpade nepreshne hodnotu slueb Gogogy placench koncovm uivatelem.

9.6 Obsah webovch strnek byl sestaven s nejvet peclivost. Mobile Minded vak neposkytuje dn zruky tkajc se charakteru, presnosti nebo obsahu techto informac. Mobile Minded nenese odpovednost za prpadn chyby, opomenut, nepresnosti, nedorozumen, zpoden nebo necitelnost objednvek, nebo oznmen na zklade pouvn internetu, nebo platnch informacnch zdroju.

9.7 Koncov uivatel nesm firme Mobile Minded poslat zprvy zavirovan, nezkonn, kodliv, vhrun, vulgrn, hanliv, trzniv, pokozujc soukrom jinch osob, ci jinm zpusobem nevhodn, jinak odkodn Mobile Minded za jakkoliv kody prm nebo nsledn, zpusoben zaslnm techto zprv.

Clnek 10 Zpracovn dat

10.1 Mobile Minded shromaduje a zpracovv za celem poskytnut slueb Gogogy koncovmu uivateli (napr.: shromaduje, ukld, prohl, poskytuje tretm stranm, organizuje a propojuje) nekter osobn a provozn daje castnku.

10.2 Mobile Minded zpracovv data koncovch uivatelu pouze tak, jak je popsno v prohlen o ochrane soukrom, kter lze cst nebo sthnout z webovch strnek. Mobile Minded zpracovv data koncovch uivatelu vdy v plnm souladu s platnmi zkony a predpisy na ochranu soukrom. Jako globln spolecnost, Mobile Minded a jej dcerin spolecnost stle vce prekracuj hranice jedn zeme.

10.3 Mobile Minded si vyhrazuje prvo pouvat mobiln telefon a e-mailovou adresu koncovch uivatelu k propagacnm celum.

Clnek 11 - Prvn zvaznost

11.1 Pouvn slueb Gogogy, dohody a webov strnky podlhaj prvnm predpisum zeme, ve kter kampan probh. Pokud firma Mobile Minded nebude schopn vykonvat nebo vymhat dn prva ani ustanoven veobecnch obchodnch podmnek, nevzdv se tm techto prv ani ustanoven. Pokud bude nekter ustanoven veobecnch obchodnch podmnek podle prslun jurisdikce uznno jako neplatn, strany presto souhlas s tm, e soud by mel usilovat o to, aby toto ustanoven nabylo cinku v maximlnm rozsahu povolenm zkonem. Ostatn ustanoven veobecnch obchodnchpodmnek zustvaj v pln platnosti.

11.2 Jakkoli a vechny spory se budou reit u prslunho soudu v zemi, ve kter se kampan kon.

Clnek 12 Zverecn ustanoven

12.1 Tyto obchodn podmnky jsou prstupn k nahldnut na Mobile Minded, a bezplatn kopie bude poskytnuta na podn.

12.2 Mobile Minded si vyhrazuje prvo tyto veobecn obchodn podmnky obcas menit. Zmeny budou oznmeny castnkum vyveenm na webovch strnkch Mobile Minded. Zmena proveden tmto zpusobem se povauje za prijatou, pokud odberatel i nadle pouvaj, nebo stahuj sluby Gogogy po uvedenou dobu ode dne, kdy byla provedena.

12.3 Mobile Minded si vyhrazuje prvo nahradit libovolnou poloku jinou polokou podobn hodnoty bez predchozho upozornen.

12.4 Mobile Minded m sdlo v Arnhem. Vekerou korespondenci tkajc se slueb Gogogy, nebo techto Veobecnch obchodnch podmnek poslejte, prosm, na Mobile Minded B.V. na Meander 252(6825 MC) Arnhem, nebo na e-mail info-cz@mobileinfo.biz nebo muete zavolat 844 444 484.

© 2009 - All Rights Reserved Gogogy