T&C

Disclaimer

Tato stránka propaguje SLUŽBU PŘEDPLATNÉ Gogogy. Přihlaste se k odběru této služby, stahujte zajímavý obsah. Služba předplaceného mobilního obsahu. K dispozici se všemi telefony. Účastí potvrzujete, že souhlasíte s Podmínkami, že máte trvalý pobyt na území ČR, je vám minimálně 18 let a jste zákonným majitelem účtu a/nebo máte souhlas majitele účtu. Přečtěte si prosím platné podmínky pro hráče zde. Telefon musí mít přístup k internetu a možnost přijímat textové zprávy a mobilní obsah. Pokud nám odpovíte potvrzovací SMS zprávou, souhlasíte s našimi službami. Poplatky budou účtovány na váš telefon. Cena služby je 99 Kč (včetně DPH), jeden report týdně. obojí se automaticky obnovuje, dokud neodešlete SMS ve tvaru STOP na číslo 90440. Služba Gogogy není přidružena, sponzorována ani propagována žádným z uvedených produktů ani prodejců. Ochranné známky, servisní značky, loga (včetně názvů jednotlivých produktů a názvů prodejců) jsou majetkem příslušných vlastníků. Tato služba je produktem společnosti Mobile Minded B.V. Informace: volejte 844 444 484, pošlete email na: info-cz@mobileinfo.biz nebo navštivte webovou stránku: www.gogogy.com, Mobile Minded, Meander 251, 6825 MC Arnhem, The Nizozemsko, Technicky DIMOCO cz s.r.o.

Clnek 1 Platnost

1.1 Veobecn obchodn podmnky uveden v sekci ("Veobecn obchodn podmnky") jsou platnou soucst vech nabdek a transakc v rmci (online) nabzench (digitlnch) slueb, kter nabz Mobile Minded prostrednictvm ste jakhokoli mobilnho opertora (dle jen "Opertor"), u neho m koncov uivatel predplacen ("Mobiln predplatn") nebo dohodu o predplatnm, bez ohledu na to, zda jsou tyto sluby popsny dle v techto Veobecnch obchodnch podmnkch. (Digitln) sluby, kter (online) nabz Mobile Minded, mohou zahrnovat (krome jinho) tak hry, textov zprvy, zvukov a / nebo obrazov soubory a / nebo podobn sluby ("Sluby Gogogy"), kter se poskytuj prostrednictvm ste Opertora pomoc krtkch textovch zprv (dle jen "SMS"), slueb General Packet Radio Services ("GPRS"), slueb Tret Generace ("3G "), WAP, nebo pomoc jinch prostredku.1.1 Veobecn obchodn podmnky uveden v sekci ("Veobecn obchodn podmnky") jsou platnou soucst vech nabdek a transakc v rmci (online) nabzench (digitlnch) slueb, kter nabz Mobile Minded prostrednictvm ste jakhokoli mobilnho opertora (dle jen "Opertor"), u neho m koncov uivatel predplacen ("Mobiln predplatn") nebo dohodu o predplatnm, bez ohledu na to, zda jsou tyto sluby popsny dle v techto Veobecnch obchodnch podmnkch. (Digitln) sluby, kter (online) nabz Mobile Minded, mohou zahrnovat (krome jinho) tak hry, textov zprvy, zvukov a / nebo obrazov soubory a / nebo podobn sluby ("Sluby Gogogy"), kter se poskytuj prostrednictvm ste Opertora pomoc krtkch textovch zprv (dle jen "SMS"), slueb General Packet Radio Services ("GPRS"), slueb Tret Generace ("3G "), WAP, nebo pomoc jinch prostredku.
1.2 dn odchylky od techto veobecnch obchodnch podmnek nebudou uplatneny, s vjimkou tech, ke kterm d Mobile Minded vslovn psemn souhlas.

Clnek 2 - Dodvka sluby Gogogy

2.1 Koncov uivatel poaduje slubu(y) Gogogy od Mobile Minded. Tyto budou dodny koncovmu uivateli pomoc Mobile Minded a ste opertora.

Clnek 3 Termny & podmnky
3.1 Koncov uivatel mus bt star 18 let. Pokud nejste osoba odpovedn za placen ctu za mobiln telefon, nebo jste mlad 18 let, prosm, zskejte povolen od pltce ctu za mobiln telefon, rodicu, pestounu nebo zamestnavatele predtm, ne se zcastnte sluby. Pri casti na slube Mobile Minded predpokld, e koncov uivatel zskal potrebn povolen, souhlas nebo schvlen od pltce ctu za mobiln telefon, pestounu nebo rodicu.
3.2 Nklady za vyuvn sluby Gogogy jsou uvedeny na tto webov strnce v sekci 'F.A.Q' (Casto kladen dotazy)

Clnek 4 Jak hrt
4.1 Chcete-li objednat slubu Gogogy, prosm, prihlaste se pomoc SMS. Pokud narazte na nekterou z propagac Gogogy, muete se zcastnit sluby zaslnm SMS s urcenm klcovm slovem na krtk kd. (Napr. SMS na ).

4.2 Po objednn pomoc SMS obdr klienti Gogogy zprvu o spen registraci.

Clnek 5 - Poplatky

5.1 Nabdky nebo prohlen uveden v reklamch nebo na ("Webu") www.Gogogy.com, jsou nezvazn, pokud nen vslovne psemne uvedeno jinak.

5.2 Za kadou zprvu, prijatou nebo odeslanou, mue vzniknout poplatek v zvislosti na typu zprvy a / nebo na zpusobu ctovn. Na vechny odeslan a prijat zprvy lze uplatnit standardn sazby stanoven opertorem na odesln textovch zprv. Sazby a zpusoby ctovn za vyuvn sluby v urcit zemi lze nalzt v sekci F.A.Q. (Casto kladen otzky). Koncov uivatel hrad vechny odeslan i prijat zprvy. Sazby za pouvn tto sluby lze nalzt na tto webov strnce v sekci ''Zpusoby platby.

5.3 Na techto strnkch najde koncov uivatel ceny za cast na tto slube. V prpade pravidelnho odberu opertor odect poplatky z ctu koncovho uivatele, v prpade predplacenho odberu se poplatky odectaj od kreditnho zustatku koncovho uivatele. Koncov uivatel tmto vslovne udeluje svuj souhlas s poplatky a zavazuje se platit nklady vznikl cast na slube Mobile Minded v pln vi. Po vzjemn dohode je dle mono sjednat placen poplatku alternativnmi zpusoby (naprklad pomoc kreditn karty).

Clnek 6 Zmeny cen

6.1 Spolecnost Mobile Minded je oprvnena po predchozm oznmen na webovch strnkch kdykoli zmenit kterkoli a vechny sazby za slubu.

Clnek 7 Duevn vlastnictv

7.1 Nen-li v techto obchodnch podmnkch uvedeno jinak, vechny patenty, autorsk prva, znacky, vkresy, vzory a / nebo jin druhy (duevnho) vlastnictv tkajc se slueb Gogogy a / nebo webovch strnek patr firme Mobile Minded, jejich distributorovi, nebo dodavateli.

7.2 Mobile Minded tmto udeluje koncovm uivatelum omezen, nevhradn, neprenosn a odvolateln uivatelsk oprvnen na stahovn a / nebo prohlen sluby (slueb) Gogogy.

7.3 Pokud Mobile Minded vslovne neuvd jinak, koncovmu uivateli se vslovne zakazuje reprodukovat, upravovat, zpetne analyzovat, pronajmat, pujcovat, predvat, duplikovat, predvdet, prenet, distribuovat, prodvat, prekupovat, vytvret odvozen produkty nebo jakmkoli jinm zpusobem pouvat staen nebo zskan sluby Gogogy cel, nebo jejich csti jinm zpusobem, nebo pro jin cely, ne kter firma Mobile Minded vslovne povoluje.

7.4 V prpade poruen Smluvnch podmnek nebo podmnek hry, kter vznikne neoprvnenm pouitm slueb Gogogy nebo cinnost na internetovch strnkch, koncov uivatel odkodn a zprost odpovednosti firmu Mobile Minded, jej rednky, reditele, zamestnance, dodavatele a jakkoli tret poskytovatele informac a prevezme odpovednost vuci firme Mobile Minded jejm rednkum, reditelum, zamestnancum, dodavatelum a jakkoli tret strane poskytujc informace za nsledky poruen prv na duevn vlastnictv firmy Mobile Minded nebo tretch stran

Clnek 8 - Odpovednost

8.1 Koncov uivatel vyuv sluby a webov strnky Gogogy na vlastn nebezpec. Koncov uivatel mus pouvat kompatibiln mobiln telefon, hardware, software, nebo jin zarzen, a zajistit, aby byly v provozuschopnm stavu a vhodn pro sluby Gogogy. Mobile Minded nezarucuje, e sluby Gogogy splnuj poadavky koncovho uivatele, ani e stahovn, prjem a / nebo prohlen slueb Gogogy neobsahuje vpadky nebo chyby.

8.2 Koncov uivatel bere na vedom, e mobiln telekomunikacn sluby, jako jsou sluby Gogogy, podlhaj schopnosti navzat a / nebo udrovat spojen, a e kvalita pripojen nemus bt na kadm mste a v kadm case stejn nebo dostatecn, a e Gogogy sluby mohou bt negativne ovlivneny nebo docasne nedostupn z duvodu poruchy zpusoben fyziklnmi faktory (tunely, hory, budovy atd.), nebo zmenami ci drbou ste opertora.

8.3 Pokud castnci nebudou schopni kdykoli nepretrite vyuvat sluby Gogogy, nevznik v dnm prpade jakkoli nrok na snen poplatku za sluby Gogogy, ani nrok na vrcen ji zaplacen platby.

8.4 Jakoukoli objednvku nebo staen slueb Gogogy cin koncov uivatel na vlastn nebezpec a je si vedom toho, e Mobile Minded za dnch okolnost nenese odpovednost za jakkoli vznikl kody, vcetne zavirovn, ztrty dat nebo pokozen hardwaru koncovho uivatele, softwaru zskanho prstupem k webovm strnkm nebo vyuvnm slueb Gogogy nebo stahovn slueb Gogogy, vcetne hardwaru a softwaru potrebnho k pripojen ke slubm Gogogy. Koncov uivatel zodpovd za prijet nezbytnch opatren na zabrnen monm kodm tohoto druhu.

8.5 V prpade, e Mobile Minded bude z jakhokoli duvodu odpovedn za nhradu jakchkoli prmch nebo nslednch kod koncovmu uivateli, pak tato nhrada za dajn kody v dnm prpade nepreshne hodnotu slueb Gogogy placench koncovm uivatelem.

8.6 Obsah webovch strnek byl sestaven s nejvet peclivost. Mobile Minded vak neposkytuje dn zruky tkajc se charakteru, presnosti nebo obsahu techto informac. Mobile Minded nenese odpovednost za prpadn chyby, opomenut, nepresnosti, nedorozumen, zpoden nebo necitelnost objednvek, nebo oznmen na zklade pouvn internetu, nebo platnch informacnch zdroju.

8.7 Koncov uivatel nesm firme Mobile Minded poslat zprvy zavirovan, nezkonn, kodliv, vhrun, vulgrn, hanliv, trzniv, pokozujc soukrom jinch osob, ci jinm zpusobem nevhodn, jinak odkodn Mobile Minded za jakkoliv kody prm nebo nsledn, zpusoben zaslnm techto zprv.

Clnek 9 Zpracovn dat

9.1 Mobile Minded shromaduje a zpracovv za celem poskytnut slueb Gogogy koncovmu uivateli (napr.: shromaduje, ukld, prohl, poskytuje tretm stranm, organizuje a propojuje) nekter osobn a provozn daje castnku.

9.2 Mobile Minded zpracovv data koncovch uivatelu pouze tak, jak je popsno v prohlen o ochrane soukrom, kter lze cst nebo sthnout z webovch strnek. Mobile Minded zpracovv data koncovch uivatelu vdy v plnm souladu s platnmi zkony a predpisy na ochranu soukrom. Jako globln spolecnost, Mobile Minded a jej dcerin spolecnost stle vce prekracuj hranice jedn zeme.

9.3 Mobile Minded si vyhrazuje prvo pouvat mobiln telefon a e-mailovou adresu koncovch uivatelu k propagacnm celum.

Clnek 10 - Prvn zvaznost

10.1 Pouvn slueb Gogogy, dohody a webov strnky podlhaj prvnm predpisum zeme, ve kter kampan probh. Pokud firma Mobile Minded nebude schopn vykonvat nebo vymhat dn prva ani ustanoven veobecnch obchodnch podmnek, nevzdv se tm techto prv ani ustanoven. Pokud bude nekter ustanoven veobecnch obchodnch podmnek podle prslun jurisdikce uznno jako neplatn, strany presto souhlas s tm, e soud by mel usilovat o to, aby toto ustanoven nabylo cinku v maximlnm rozsahu povolenm zkonem. Ostatn ustanoven veobecnch obchodnchpodmnek zustvaj v pln platnosti.

10.2 Jakkoli a vechny spory se budou reit u prslunho soudu v zemi, ve kter se kampan kon.

Clnek 11 Zverecn ustanoven

11.1 Tyto obchodn podmnky jsou prstupn k nahldnut na Mobile Minded, a bezplatn kopie bude poskytnuta na podn.

11.2 Mobile Minded si vyhrazuje prvo tyto veobecn obchodn podmnky obcas menit. Zmeny budou oznmeny castnkum vyveenm na webovch strnkch Mobile Minded. Zmena proveden tmto zpusobem se povauje za prijatou, pokud odberatel i nadle pouvaj, nebo stahuj sluby Gogogy po uvedenou dobu ode dne, kdy byla provedena.

11.3 Mobile Minded si vyhrazuje prvo nahradit libovolnou poloku jinou polokou podobn hodnoty bez predchozho upozornen.

11.4 Mobile Minded m sdlo v Arnhem. Vekerou korespondenci tkajc se slueb Gogogy, nebo techto Veobecnch obchodnch podmnek poslejte, prosm, na Mobile Minded B.V. na Meander 251(6825 MC) Arnhem, nebo na e-mail info-cz@mobileinfo.biz nebo muete zavolat 844 444 484.

© 2009 - All Rights Reserved Gogogy