เงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริการนี้คือการสมัครบริการสำหรับริงโทนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจัดทำโฆษณาโดย Gogogy คุณต้องดำเนินการสมัครลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับรางวัล เมื่อสมัครลงทะเบียนแล้ว แสดงว่าผู้สมัครรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยที่ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่านั้นและเป็นเจ้าของบัญชีและ/หรือผู้สมัครได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชี Gogogy ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ได้รับการสนับสนุนโดย หรือได้รับอนุมัติจากสินค้าหรือผู้ค้าปลีกที่จดทะเบียนรายใดทั้งสิ้น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อเฉพาะของสินค้าและผู้ค้าปลีก) ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ ในแต่ละช่วงเวลาผู้ชนะรางวัลที่หนึ่งจะถูกคัดเลือกเพียงคนเดียวเท่านั้น กิจกรรมนี้จะสิ้นสุดในวันสิ้นเดือนของทุก ๆ 6 เดือน ผู้ชนะเลิศจะถูกคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มโดย Gogogy และจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 วันหลังจากวันที่สิ้นสุดกิจกรรม ในการยกเลิกบริการ พิมพ์คำว่า STOP GO1 หรือ STOP GO2 แล้วส่งมาที่หมายเลข 4120900 เครือข่าย AIS / True Move / DTAC จะได้รับ 7 ข้อความ/สัปดาห์ ราคา 63 บาท/สัปดาห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 02-6103069 ทางเราถือว่าผู้สมัครได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการของเราแล้ว จัดทำโดย: Gogogy สนับสนุนโดย InternetQ

1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานได้

1.1 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปดังกล่าวด้านล่างต่อไปนี้ ("เงื่อนไขและข้อกำหนด") นำไปใช้และเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอและธุรกรรมทั้งหมดภายใต้บริการ (ดิจิตอล) ที่นำเสนอ (ออนไลน์) โดย Gogogy ผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ("ผู้ให้บริการ") ที่ผู้ใช้บริการปลายทางได้ลงทะเบียนไว้ ( "การสมัครใช้เครือข่ายแบบลงทะเบียน") หรือการใช้บริการแบบเติมเงิน ไม่ว่าบริการดังกล่าวจะมีการระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม บริการ (ดิจิตอล) ที่นำเสนอ (ออนไลน์) โดย Gogogy อาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เกม ข้อความ ไฟล์เสียงและ/หรือภาพ และ/หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน ("บริการของ Gogogy") ที่จัดหาผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการในรูปแบบของบริการรับส่งข้อความสั้น ("SMS") บริการรับส่งข้อมูลระบบจีพีอาร์เอส ("GPRS") บริการรับส่งข้อมูลระบบ 3 จี ("3G") บริการ WAP หรือด้วยรูปแบบอื่นๆ

1.2 ไม่มีการใช้ข้อแตกต่างอื่นนอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้าจาก Gogogy สำหรับข้อตกลงโดยเฉพาะ

2 การจัดส่งบริการ Gogogy

2.1 ผู้ใช้งานปลายทางร้องขอบริการ Gogogy จาก Gogogy ซึ่งบริการดังกล่าวจะถูกส่งโดย Gogogy และเครือข่ายของผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้งานปลายทาง

3 เงื่อนไขและข้อกำหนด
3.1 เมื่อมีการส่งข้อความที่กำหนดไปยังหมายเลขพิเศษของบริการที่ให้ไว้ ผู้สมัครจะได้รับข้อความยืนยันเพื่อเป็นการรับทราบว่าการลงทะเบียนสำหรับบริการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากนั้น ผู้สมัครจะได้รับข้อความสั้น wappush พร้อมด้วย url เพื่อลิงค์ไปยังคำถามที่ต้องตอบ ผู้สมัครอาจได้รับคะแนนเมื่อตอบคำถาม/แก้ปริศนาได้อย่างถูกต้อง ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ณ ช่วงเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่นจะเป็นผู้ชนะรางวัล ในกรณีที่ ณ ช่วงเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น มีผู้สมัครหลายท่านได้รับคะแนนเท่ากัน จะมีการตรวจสอบจำนวนคำถามทั้งหมดที่ตอบไม่ถูกต้อง ผู้สมัครที่ตอบผิดน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ หากยังไม่สามารถตัดสินได้ด้วยวิธีดังกล่าว จะมีการถามคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม ผู้สมัครที่ตอบคำถามใกล้เคียงกับคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ในกรณีที่จำเป็น อาจมีการดำเนินการดังกล่าวซ้ำเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้ชนะ ผู้สมัครจะได้รับข้อความพร้อมด้วย url เพื่อตอบคำถามปัจจุบันสูงสุด 3 ข้อความต่อสัปดาห์ ในระหว่างนั้น ผู้สมัครอาจตัดสินใจว่าต้องการสะสมคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ด้วยการแก้ปริศนา/ตอบคำถาม เมื่อถึงช่วงเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับการติดต่อกลับจากทาง Gogogy

3.2 การสมัครดังกล่าวเป็นการสมัครแบบต่อเนื่อง โดยถือว่าผู้สมัครที่มีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วยังคงเป็นผู้สมัครต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการยกเลิกการสมัครดังกล่าว

3.3 ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หากผู้สมัครไม่ใช่บุคคลที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์มือถือหรืออายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ชำระค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์มือถือ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล นายจ้างก่อนที่ดำเนินการสมัครและ/หรือเข้าร่วมบริการนี้ เมื่อมีการสมัครและ/หรือเข้าร่วมบริการนี้แล้ว ทาง Gogogy ถือว่าผู้สมัครได้รับอนุญาต ความยินยอม หรือการอนุมัติจากผู้ชำระค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์มือถือ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลดังกล่าวแล้ว

3.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการของ Gogogy ระบุอยู่บนเว็บไซต์นี้ในหัวข้อ "สินค้าและของรางวัล"

3.5 เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่กำหนดของโปรโมชั่น ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในที่นี้ เมื่อถึงช่วงเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น รายชื่อผู้ชนะจะถูกอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะในหัวข้อ "ผู้ชนะรางวัล" ผลการตัดสินถือว่าเป็นที่สุดและเป็นสิทธิ์ขาด ภายใน 5 วันทำการหลังจากที่สิ้นสุดโปรโมชั่น ผู้ชนะจะ ได้รับการติดต่อเป็นการส่วนตัวผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ร่วมลงทะเบียนสมัครบริการ ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์วันละ 2 ครั้งภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่มีผู้ใดรับสาย ผู้ชนะไม่สามารถอ้างสิทธิ์ขอรับรางวัลภายหลังได้ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ชนะได้ ผู้ใช้งานคนที่ได้คะแนนรองจากผู้ชนะจะได้รับการติดต่อแทน

3.6 ผู้สมัครสามารถยกเลิกการสมัครได้โดยการส่งข้อความยกเลิกมาหมายเลขพิเศษของบริการ (เช่น ส่ง SMS ไปยัง) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่หัวข้อคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์ อีกวิธีหนึ่งสำหรับการยกเลิกการสมัครคือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล โดยต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมอ ข้อมูลสำหรับการติดต่อเราสามารถดูได้จากเว็บไซต์ในหัวข้อ "ติดต่อ"

4 วิธีการใช้งาน

4.1 ในการสมัครบริการ Gogogy กรุณาสมัครผ่านทางอินเตอร์เนตหรือข้อความ SMS สำหรับการสมัครผ่านข้อความ SMS หากคุณพบกับโปรโมชั่นของ Gogogy ผ่านทางโทรทัศน์ คุณสามารถสมัครโดยการส่งข้อความ SMS ตามข้อความที่กำหนดมายังหมายเลขพิเศษ (เช่น ส่ง SMS ไปยัง) สำหรับการสมัครผ่านอินเตอร์เนต คุณสามารถกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณลงในหน้าเว็บของ Gogogy

4.2 หลังจากที่สมัครผ่านทางข้อความ SMS แล้ว ลูกค้าของ Gogogy จะได้รับข้อความยืนยันว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น จะมีการส่ง url ที่ลิงค์ไปสู่คำถามครั้งแรก ลูกค้าของ Gogogy ที่สมัครผ่านทางอินเตอร์เนตจะได้รับข้อความยืนยันซึ่งลูกค้าต้องยืนยันก่อน หลังจากที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว ปริศนา/คำถามแรกจะถูกส่งไปยังผู้สมัคร (ข้อความยืนยันไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
4.3 ผู้สมัครอาจเลือกตอบปริศนา/คำถาม เฉพาะคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะได้รับคะแนน คำตอบที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการสะสมคะแนน

5 การชนะรางวัล

คุณสามารถชนะรางวัลต่างๆ มากมายจาก Gogogy ได้ โดยมีรางวัลแตกต่างกันไปตั้งแต่สินค้าของรางวัลไปจนถึงเงินสด Gogogy ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเงินสดแทนของรางวัลต่างๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแทนของรางวัลด้วยเงินสด รางวัลนั้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าเงินสดนั้น รางวัลต้องรับในรูปแบบการมอบให้เท่านั้น ไม่สามารถโอนต่อหรือแบ่งแยกได้

รางวัลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้สมัครภายในระยะเวลา 2 เดือนตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้มอบให้กับทาง Gogogy หรือในกรณีที่เป็นรางวัลเงินสด เงินรางวัลจะถูกโอนเข้าหมายเลขบัญชีหลังจากที่ได้รับการแจ้งหมายเลขบัญชีของผู้ชนะ ผู้ชนะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าไปรษณีย์/ค่าใช้จ่ายทางธนาคารหรือผู้ส่งสินค้าทั้งหมด

ระยะเวลาของโปรโมชั่นจะระบุอยู่ในหัวข้อ "สินค้าและของรางวัล" Gogogy ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รูปภาพ/รูปถ่าย ชื่อ และที่อยู่ของผู้ชนะรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การเผยแพร่ หรือการทำตลาดต่อไปในอนาคตโดยมิต้องได้รับความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ชนะรางวัลทราบล่วงหน้า

6 การกำหนดราคา

6.1 ข้อเสนอหรือข้อความที่ระบุในโฆษณาหรือใน www.gogogy.com ("เว็บไซต์") ไม่มีข้อกำหนดแน่นอนเว้นแต่จะมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง

6.2 ก่อนเริ่มสมัคร ผู้สมัครจะได้รับข้อความฟรีพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับบริการโดยย่อและค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความแต่ละครั้ง หลังจากนั้น ข้อความที่ได้รับหรือส่งทุกครั้งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความและ/หรือวิธีการเรียกเก็บบิล ข้อความที่ส่งและได้รับทั้งหมดอาจมีค่าใช้จ่ายมาตรฐานสำหรับการส่งข้อความตามที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่าย อัตราและวิธีการเรียกเก็บบิลสำหรับการใช้บริการในแต่ละประเทศสามารถตรวจดูได้ในหัวข้อคำถามที่พบบ่อย ผู้สมัครจะต้องชำระเงินสำหรับข้อความที่ได้รับทุกข้อความ และบางครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับข้อความที่ถูกส่งไปด้วย นอกจากนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายในการสมัครด้วยซึ่งชำระเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น อัตราสำหรับก ารใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ "สินค้าและของรางวัล"

6.3 ในเว็บไซต์นี้ ผู้สมัครจะพบค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครบริการ ในกรณีของการสมัครแบบจดทะเบียน ค่าบริการจะถูกหักจากบัญชีของผู้สมัครโดยผู้ให้บริการเครือข่าย ส่วนในกรณีของการสมัครแบบเติมเงิน ค่าบริการจะถูกหักจากยอดเงินคงเหลือของผู้สมัคร ผู้สมัครอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ดำเนินการหักค่าบริการและชำระเงินค่าบริการเต็มจำนวนที่เกิดขึ้นอันเนื่องมากจากการสมัครบริการของ Gogogy นอกจากนี้ การชำระเงินค่าบริการอาจดำเนินการด้วยวิธีการอื่นตามที่ตกลงร่วมกันได้ (ตัวอย่างเช่น บัตรเครดิต)

6.4 Gogogy มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ ผู้สมัครเดิมจะได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนล่วงหน้าสองสัปดาห์ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าเป็นที่ยอมรับในกรณีที่ผู้สมัครยังคงใช้หรือสมัครบริการของ Gogogy หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาแล้ว

7 การสิ้นสุดบริการ

7.1 การสิ้นสุดบริการของ Gogogy อาจเกิดขึ้นได้ตามที่ระบุในเว็บไซต์เท่านั้น

7.2 บริการ Gogogy ถือว่าสิ้นสุดลงในกรณีที่ผู้สมัครได้รับข้อความยืนยันสิ้นสุดการให้บริการผ่านทาง SMS เท่านั้น ค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความยืนยันสิ้นสุดการให้บริการต้องไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของข้อความ Gogogy อาจสิ้นสุดการให้บริการ Gogogy ทั้งหมดแก่ผู้สมัครในกรณีที่ (ก) ผู้สมัครไม่ชำระค่าบริการภายในเวลาที่ระบุในการสมัครจดทะเบียนโทรศัพท์มือถือกับผู้ให้บริการเครือข่าย หรือ (ข) Gogogy (1) มีเหตุผลที่เชื่อว่าผู้สมัครกระทำหรือได้กระทำการที่ละเมิดต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดของเกม หรือ (2) ได้รับการร้องขอจากผู้ให้บริการเครือข่ายโดยชัดแจ้งให้ดำเนินการดังกล่าว หรือ (ค) กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง หรือการดำเนินการของรัฐบาลที่ระบุว่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของ Gogogy ผิดกฎหมายหรือใช้งานไม่ได้ หรือ (ง) ผู้สมัครใช้บริการของ Gogogy ในทางเสียหายหรือข่มขู่เพื่อสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือหรือความสามารถในการทำงานของเครือข่าย Gogogy ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

7.3 Gogogy จะไม่รับผิดต่อผู้สมัครและ/หรือบุคคลที่สามอันเนื่องมากจากการสิ้นสุดหรือการยกเลิกบริการของ Gogogy

8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

8.1 ผู้ใช้บริการรับรู้และยอมรับว่าเนื้อหาและโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลและบังคับใช้อยู่ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ ผู้จัดหาบริการหรือผู้อนุญาตใช้สิทธิของผู้จัดหาบริการถือว่าเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ในและต่อทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในความเป็นเจ้าของหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เป็นนามธรรม ซึ่งนำมาใช้ พัฒนา ประกอบ เป็นส่วนหนึ่ง หรือดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการนี้ ("สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา") และผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่อ้างสิทธิ์ในประโยชน์หรือความเป็นเจ้าของต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับทราบว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไม่สามารถโอนให้ผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิในการให้บริการ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่มีการกล่าวถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ "สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง สิทธิ์ใดๆ ก็ตามภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมายเครื่องหมายทางการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดรวมถึงการใช้งาน การทำใหม่ การเพิ่มเติม และการปรับปรุงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่วโลกตั้งแต่บัดนี้หรือนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการรับทราบว่าเครื่องหมายทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในซอฟต์แวร์และเว็บไซต์เป็นของผู้จัดหาบริการหรือเจ้าของของเครื่องหมายดังกล่าว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ห้ามนำเครื่องหมายใดๆ ที่ปรากฏในซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากผู้ให้บริการหรือเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวตามความเหมาะสมเป็นอันขาด 'Gogogy' คือเครื่องหมายการค้าของผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ผ ู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมว่าข้อมูลในโฆษณาจากผู้จัดทำโฆษณาและ/หรือผู้สนับสนุนหรือข้อมูลที่จัดหาให้กับผู้ใช้บริการผ่านทางบริการถือว่าเป็นไปตามลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อตราสินค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินและกฎหมายอื่นๆ ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ดำเนินการแก้ไข เช่า ให้เช่า ให้ยืม ปล่อยเช่า ยืม กู้ยืม จำหน่าย แจกจ่าย ผลิตหรือสร้างสรรค์เนื้อหาหรือสินค้าไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่มาจากบริการหรือซอฟท์แวร์ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้อนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งแล้ว ผ ู้ให้บริการอนุญาตให้ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตและใช้สิทธิ์จำกัดส่วนบุคคลที่ไม่สามารถโอนได้ ไม่เป็นสิทธิขาดเป็นการส่วนตัว เพิกถอนได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ในการติดตั้งซอฟท์แวร์และดาวน์โหลดเนื้อหา การใช้รหัสทำงานของซอฟท์แวร์เพื่อใช้บริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่มิใช่ทางการค้าเท่านั้นและเพื่ อใช้ซอฟท์แวร์และเว็บไซต์ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องไม่ทำสำเนา แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ รหัสต้นฉบับหรือเนื้อหา ทำซ้ำ ดัดแปลง ใช้งาน ถ่ายโอน แจกจ่าย จำหน่าย จำหน่ายต่อ สร้างสรรค์สินค้าหรือเนื้อหาที่มาจากซอฟท์แวร์และเว็บไซต์ สร้างสรรค์งานจากการย้อนกลับทางวิศวกรรมหรือการย้อนกลับการประกอบ หรือการพยายามที่จะค้นคว้าหารหัสต้นฉบับ (รวมถึงไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามกระทำการดังกล่าวด้วย) การใช้หรือผลิตซอฟท์แวร์และเนื้อหา เว้นแต่มีการระบุไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถจำหน่ายสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ซอฟท์แวร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สร้างรหัส และให้เช่าช่วง เรียกร้องสิทธิ์ในหลักประกันหรือโอนเนื้อหา ซอฟท์แวร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ดำเนินการแก้ไขเนื้อหา ซอฟท์แวร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีการใดก็ตามหรือใช้รุ่นของซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกปรับปรุง รวมถึง (แต่มิได้จำกัดไว้โดยเฉพาะ) การได้สิทธิใช้บริการโดยที่มิได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะใช้อินเตอร์เฟซที่จัดหาโดยผู้ให้บริการเพื่อเข้าถึงบริการเท่านั้น ผู้ให้บริการอนุญาตให้ทำสำเนาข้อมูลได้เพียงหนึ่งชุดในอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการและเพื่อใช้และแสดง สำเนาของข้อมูลที่ลงทะเบียนซึ่งจัดทำในอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล

9 การสละสิทธิ์ความรับผิด

9.1 ผู้ให้บริการ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ตัวแทน และนายหน้าของผู้ให้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ") จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เนื้อหา ซอฟท์แวร์และเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการเข้าใจและยินยอมโดยชัดแจ้งว่า:

9.2 บริการ เนื้อหา ซอฟท์แวร์และเว็บไซต์จัดทำบนพื้นฐาน “ตามสภาพ” และ “ตามที่ปรากฏ” ในระดับหนึ่งโดยปราศจากการรับประกันใดๆ ตราบเท่าที่และในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คู่สัญญาที่ให้บริการได้ยกเว้นความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับบริการ เนื้อหา ซอฟท์แวร์และเว็บไซต์โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย โดยกฎหมายหรืออื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายต่อสิทธิ์ในทรัพย์สิน ความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดและการไม่ละเมิดต่อสิทธิ์ในทรัพย์สิน

9.3 คู่สัญญาที่ให้บริการจะไม่รับความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามบริการ เนื้อหา ซอฟท์แวร์และเว็บไซต์ คู่สัญญาที่ให้บริการไม่รับประกันว่าบริการ เนื้อหา ซอฟท์แวร์และเว็บไซต์จะตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการหรือบริการ เนื้อหาที่ให้บริการ ซอฟท์แวร์และเว็บ ไซต์จะไม่มีการถูกขัดขวางหรือไม่มีข้อบกพร่อง

9.4 คำแนะนำหรือข้อมูล ไม่ว่าจะโดยทางวาจา โดยลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางบริการของเราที่ผู้ใช้บริการอาจได้รับนั้นไม่ได้เป็นการรับประกัน ซึ่งไม่ได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดปัจจุบันฉบับนี้ ผู้ใช้บริการไม่ควรไว้ วางใจในข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าว

9.5 ผู้ใช้บริการรับรู้และยอมรับว่าผู้ใช้บริการกำลังดาวน์โหลดและ/หรือใช้บริการ เนื้อหา ซอฟท์แวร์และเว็บไซต์ด้วยความเต็มใจและเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือการสูญเสียข้อมูลของอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดหรือการใช้เนื้อหา ซอฟท์แวร์และเว็บไซต์โดยผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว

10 ข้อจำกัดความรับผิด

10.1 ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม รวมถึงการละเลย ค ู่สัญญาที่ให้บริการจะต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดทางกฎหมายโดยทางตรง โดยทางอ้อม โดยเพิ่มเติม โดยพิเศษ โดยศีลธรรม โดยประกอบหรือความสูญเสียอันเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญเสียรายได้ทางพาณิชย์ การหยุดดำเนินกิจการ ความสูญเสียของข้อมูลบริษัท เป็นต้น) นอกจากนี้ ในกรณีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ ต้องได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่ความเสียหายอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจาก การใช้ในทางที่ผิด หรือความไม่สามารถใช้บริการ เนื้อหาของบริการ ซอฟท์แวร์และเว็บไซต์ (รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากบุคคลที่สาม) ด้วยเช่นกัน ในบางประเทศ ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายเพิ่มเติมหรืออันเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดดังกล่าวข้างต้นอาจ ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการบางท่าน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม จำนวนความรับผิดทั้งหมดของคู่สัญญาที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการสำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย และการเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมาย (อันเกิดขึ้นจากสัญญาหรือจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย [รวมถึงการละเลย] หรืออื่นใด) ต้องเกินจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการชำระให้สำหรับค่าลงทะเบียนใช้บริการ เนื้อหา ซอฟท์แวร์และเว็บไซต์

11 การประมวลผลข้อมูล

11.1 Gogogy ได้รวบรวมและประมวลผล (เช่น การรวบรวม การบันทึก การเรียกดู การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม การจัดการ และการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจราจรเกี่ยวกับผู้สมัคร เพื่อให้บริการ Gogogy แก่ผู้สมัครทุกท่าน

11.2 Gogogy ต้องประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครแต่เพียงผู้เดียวตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถอ่านและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ทั้งนี้ Gogogy ต้องประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อยู่โดยตลอด ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก Gogogy และบริษัทในเครือขยายธุรกิจอย่างกว้างขวางออกไปนอกประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

11.3 Gogogy ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลของผู้สมัครเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย

12 การเลือกใช้กฎหมาย

12.1 การใช้บริการ Gogogy ข้อตกลง และเว็บไซต์ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่จัดกิจกรรมขึ้น ในกรณีที่ Gogogy ไม่สามารถดำเนินการหรือบังคับตามสิทธิหรือข้อตกลงอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น จะไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกสิทธิหรือข้อตกลงดังกล่าว และหากศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีเห็นว่าข้อตกลงใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นไม่สามา รถใช้บังคับได้ คู่สัญญาตกลงให้ศาลพิจารณาตีความการแสดงเจตนา โดยให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนั้นซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และข้อตกลงอื่นๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นถือว่ายังคงสามารถใช้บังคับได้และยังคงมีผลอยู่
12.2 การระงับข้อพิพาทใดๆ ต้องดำเนินการต่อหน้าศาลที่มีอำนาจในประเทศที่จัดกิจกรรมขึ้น

13 บทเฉพาะกาล

13.1 เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ Gogogy.com และสามารถขอสำเนาของเอกสารนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

13.2 Gogogy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบโดยการโพสต์ลงในเว็บไซต์ของ Gogogy การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการนี้ถือว่าเป็นที่ยอมรับในกรณีที่ผู้สมัครยังคงใช้บริการและดาวน์โหลดบริการจาก Gogogy หลังจากวันที่แจ้งไว้ว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง

13.3 Gogogy ขอสงวนสิทธิ์ในการแทนที่สินค้าด้วยสิ่งอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.4 กรุณาติดต่อ Gogogy ผ่านทาง info.th@gogogy.com หรือโทร 02-6103069

© 2009 - All Rights Reserved Gogogy