Voorwaarden

Disclaimer

Meld u aan op onze mobiele website en check wekelijks GOGOGY. Hiervan zijn de kosten € 5 per week.  Voor meer informatie mail naar mobile-nl@GOGOGY.com, of bel: 0800 2659197. GOGOGY is een abonnementsdienst waar je elke week 6 credits krijgt om zelf de leukste mobiele content te kunnen uitzoeken en downloaden. Als je de dienst gebruikt, erken en bevestig je dat je onze voorwaarden accepteert en dat je hieraan voldoet. Onder de 18: vraag toestemming aan je ouders of de eigenaar van de telefoon. GOGOGY is niet gelieerd aan, gesponsord door of goedgekeurd door een van de vermelde producten of retailers. Handelsmerken, dienstmerken, logo's (waaronder, zonder beperking, de individuele namen van producten en retailers) zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Dit is een dienst van Mobile Minded BV. Meander 251, 6825 MC te Arnhem, Nederland. Kvk: 50518410, BTW: 822783010. Mobile Minded BV werkt volgens de richtlijnen voor SMS/MMS/LBS diensten.

1. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons als Aanbieder (hierna genoemd "Aanbieder", "wij", "ons" of "onze" – zie de disclaimer voor onzegegevens) en u als Afnemer van de Diensten die wij leveren. Onder “Diensten” wordt verstaan het leveren van spellen, tekstberichten, geluids-en/of beeldbestanden en/of gelijksoortige diensten die bestemd is voor gebruik op de mobiele telefoon via Short Messaging Service (hierna "SMS"), via het internet, deze website of een wapsite ("de Sites") en/of via andere wijzen van levering van mobiele content, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen. De Algemene Voorwaarden, alsmede de spelvoorwaarden, zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de Sites. Door gebruik te maken van de Sites en/of door u aan te melden voor (een van de) diensten en/of door acceptatie van de Mobiele Content en/of (een van de) diensten, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene, alsmede de spelvoorwaarden, onderkent en bevestigt u deze te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn. Op bepaalde Mobiele Content en Diensten, zullen naast de Algemene voorwaarden Spel voorwaarden van toepassing zijn, zoals vooraf bekend gemaakte spelvoorwaarden, geschillenregelingen en richtlijnen (hierna de "Spel Voorwaarden" genoemd). Door u aan te melden voor (een van de) diensten en/of door acceptatie van de Mobiele Content en/of (een van de) diensten, gaat u eveneens akkoord met de eventuele van toepassing zijnde Spel Voorwaarden, en onderkent en bevestigt u deze te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn. Indien zich tegenstrijdigheden voordoen tussen de Algemene Voorwaarden enerzijds en de Spel Voorwaarden anderzijds, zullen de als laatste genoemde voorwaarden prevaleren. De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. U dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen.

2. OMSCHRIJVING VAN DE DIENST(EN)

Door middel van de Diensten verleent de Aanbieder aan de Afnemers toegang tot een netwerk van Mobiele Content, met inbegrip van maar niet beperkt tot nieuws of informatie, e-mail, chat services, amusement, Quiz, horoscopen, spelletjes, ringtones, wallpapers, fun sounds, real tones en video's. Toegang tot de Mobiele Content en Diensten van onafhankelijke derde partijen kan ook tot de Diensten behoren. De Algemene Voorwaarden en de Spel Voorwaarden zijn ook van toepassing op een eventuele uitbreiding of verbetering van de huidige Dienst(en). De Aanbieder kan de Dienst(en) (of een deel daarvan) op elk moment tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen. U gaat ermee akkoord dat de Aanbieder niet aansprakelijk is jegens een derde partij of jegens u als gebruiker, indien de Dienst(en) word(t)(en) gewijzigd, beëindigd of onderbroken.

3. TOEGANG TOT DE DIENSTEN, BESCHIKBAARHEID EN LEEFTIJDSBEPERKING; UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst(en) dient u: (1) ten minste de leeftijd te hebben bereikt die is genoemd in de Voorwaarden en/of toestemming te hebben van (één van uw) ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s). (2) indien iemand anders de betalingen verricht voor de aan u geleverde Diensten (de "betalingsgemachtigde"), van hem/haar toestemming te hebben voor het afnemen en gebruiken van de Diensten en voor het verrichten van de betalingen voor de Diensten. (3) indien van toepassing, mede namens (één van uw) ouders, wettelijk vertegenwoordiger(s) en/of de betalingsgemachtigde in te stemmen met de gebondenheid aan deze Algemene- en de eventuele Spel Voorwaarden. De Dienst(en) word(t)(en) verleend "zoals deze is/zijn" en "zoals deze beschikbaar is/zijn" op het moment van het ge- of verbruik. Om van de Diensten gebruik te kunnen maken: (1) moet u beschikken over de benodigde mobiele communicatiemiddelen. Bepaalde Mobiele Content is alleen beschikbaar voor een select aantal mobiele telefoons. Dit is een aangelegenheid van de fabrikanten van mobiele telefoons en ligt dus buiten de risicosfeer van de Aanbieder. Om teleurstellingen te voorkomen, verzoeken wij u om - alvorens u zich aanmeldt voor (een van) de Diensten - de geschiktheid van uw mobiele telefoon voor deze Diensten te controleren. (2) moet u ervoor zorgen dat de instellingen, met name de WAP instellingen, van uw mobiele telefoon op de juiste manier zijn ingesteld. Om teleurstellingen te voorkomen, verzoeken wij u om - alvorens u zich aanmeldt voor (een van) de Diensten - de instellingen van uw mobiele telefoon voor deze Diensten te controleren bij uw mobiele netwerk aanbieder. (3) moet u beschikken over een abonnement voor mobiele communicatie bij een deelnemende mobiele netwerk aanbieder, of op een andere wijze toegang te hebben tot een netwerk voor mobiele communicatie, via welke de Aanbieder de Dienst(en) beschikbaar stelt. (4) moet u beschikken over een werkende internetverbinding die geinstalleerd is op uw mobiele telefoon (WAP of GPRS). Op de website van uw mobiele netwerk aanbieder kun u daarover instructies vinden. (5) moet u beschikken over de apparatuur die nodig is om de verbinding tot stand te brengen, inclusief een mobiele telefoon of pc of andere middelen die eventueel nodig zijn. HET IS MOGELIJK DAT U VOOR DE TOEGANG TOT EEN netwerk voor mobiele communicatie, een werkende internetverbinding OF VOOR HET INSTELLEN VAN DE JUISTE INSTELLINGEN OM VAN DE DIENSTEN GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN, EEN AANVULLENDE VERGOEDING DIENT TE BETALEN. U bent ervoor verantwoordelijk, dat u zich ervan vergewist dat uw apparatuur en/of software de Diensten van de Aanbieder niet stoort of hindert. Apparatuur of software die hinder veroorzaakt, wordt onmiddellijk afgesloten van de Diensten en de Aanbieder heeft in een dergelijk geval het recht om de Diensten met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten. Indien voor een upgrade of voor de Diensten een wijziging van uw apparatuur of software is vereist, dan moet u die wijziging op eigen kosten uitvoeren.

4. VERGOEDINGEN VOOR DE DIENSTEN

U heeft gratis toegang tot onze Sites. Voor het afnemen van Diensten dient u te zijn geregistreerd als rekeninghouder en voor het gebruik van de Diensten betaalt u een vergoeding overeenkomstig de geldende tarieven van de Aanbieder via de telefoonfactuur van uw mobiele netwerk aanbieder indien u een abonnement heeft, of door afboeking van uw beltegoed indien u geen abonnement heeft. Het is mogelijk dat uw mobiele netwerk aanbieder, in aanvulling op de vergoeding die wij in rekening brengen, kosten in rekening brengt voor het dataverkeer tijdens het gebruik maken van onze dienst(en). Raadpleeg hierover uw mobiele netwerk aanbieder. Alle vergoedingen, met inbegrip van vergoedingen voor bestaande abonnementen, kunnen worden gewijzigd na een kennisgeving aan u van de Aanbieder. De Aanbieder zal u tijdig in kennis stellen van een dergelijke wijziging. Indien u de nieuwe vergoedingen niet accepteert (die nimmer met terugwerkende kracht van toepassing zullen zijn), kunt u uw overeenkomst met ons met onmiddellijke ingang opzeggen. Op de facturering door een derde partij zijn de betalingsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing. U betaalt of vergoedt aan de Aanbieder alle nationale en lokale of overige belastingen (met uitzondering van de belasting gebaseerd op de nettowinst van de Aanbieder) met inbegrip van, maar niet beperkt tot omzetbelasting, gebruiksgerelateerde eigendomsbelasting en kansspelbelasting of eventuele andere heffingen in plaats daarvan, welke belastingen zijn gebaseerd op de kosten verschuldigd voor het gebruik van de Diensten, ongeacht of die belasting nu of in de toekomst wordt opgelegd door internationale, Europese, nationale of lokale autoriteiten of door een andere instantie of instanties met de bevoegdheid om belasting te heffen.

5. PRIJSVRAGEN EN BESCHIKBAARHEID VAN PRIJZEN

Indien er als onderdeel van de Diensten prijzen kunnen worden gewonnen, moet u geregistreerd zijn bij de Aanbieder om de door u gewonnen prijs in ontvangst te kunnen nemen. De verstrekte informatie moet juist en volledig zijn om aanspraak te kunnen maken op de prijs.. De prijzen worden toegekend aan gebruikers die ten minste de leeftijd hebben bereikt zoals genoemd in de Spelvoorwaarden en die in het land wonenen daar hun postadres hebben. In het geval er twijfels zijn over de leeftijd, is de Aanbieder te allen tijde gerechtigd om te vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs alvorens de prijzen uit te reiken. Het recht om de prijzen te ontvangen vervalt, indien wij niet binnen 21 dagen een kopie van een geldig legitimatiebewijs hebben ontvangen in overeenstemming met dit artikel. Geldprijzen worden uitsluitend uitbetaald op bankrekeningen, gehouden bij in uw land gevestigde banken. Over de prijzen kan kansspelbelasting worden geheven of eventuele heffingen in plaats daarvan. Acceptatie van de prijs door de gebruiker betekent, dat de gebruiker de Aanbieder toestemming verleent, om zijn of haar naam en de van hem of haar in verband met de prijsuitreiking gemaakte foto's te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten van de Aanbieder, zonder dat de Aanbieder de winnaar daarvoor een vergoeding verschuldigd is. De Aanbieder kan niet garanderen dat de geleverde content en Diensten overeenkomen met de foto's die te zien zijn op de Sites van de Aanbieder. De prijzen zullen binnen zes weken nadat ze zijn gewonnen ter beschikking worden gesteld. Kosten zoals, maar niet beperkt tot vervoerskosten, bankkosten en posttarieven komen voor rekening van de ontvangende partij, tenzij anderszins vermeld. Bedrijven en/of rechtspersonen en/of sponsors, werknemers en handelspartners van de Aanbieder zijn uitgesloten van deelname. Over de resultaten en uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

6. PRIVACYBELEID EN BEWERKING VAN GEGEVENS

De Aanbieder hecht grote waarde aan de privacy van zijn gebruikers. Daarom hebben wij een afzonderlijk privacybeleid vastgesteld, dat een integraal onderdeel is van de Algemene en Specifieke Voorwaarden en de Spel Voorwaarden van de Aanbieder. U erkent dat de Aanbieder in verband met de Diensten "persoonlijke informatie", "financiële informatie" of "demografische en gebruiksinformatie" ("de Informatie") kan verzamelen en bewerken. Wij kunnen de Informatie doorgeven aan uw mobiele netwerk aanbieder en/of gateway diensten aanbieder ten behoeve van het innen van de door u verschuldigde vergoedingen en die door de Aanbieder verzamelde Informatie kan worden opgeslagen en bewerkt in het land waar de Aanbieder of zijn vertegenwoordigers beschikken over bepaalde voorzieningen. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met een dergelijke overdracht van Informatie buiten uw land. Door gebruik te maken van de Diensten van de Aanbieder stemt u in met dit privacybeleid, het copyrightbeleid en de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Indien u hiermee niet kunt instemmen, dient u geen gebruik te maken van onze Diensten. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid, het copyrightbeleid en de Algemene en Specifieke Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, uitbreiden of beperken. Tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt bepaald, zijn de Algemene en Specifieke Voorwaarden, het copyrightbeleid en het privacybeleid van toepassing op alle bestaande en nieuwe applicaties, waarmee de huidige Diensten worden uitgebreid of verbeterd. Het is daarom raadzaam om deze bladzijden regelmatig te lezen.

7. VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord, dat u de Aanbieder en zijn houdstermaatschappijen, leden, dochterbedrijven, gelieerde bedrijven, serviceproviders, contractanten, agenten, vertegenwoordigers, licentieverleners, leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders en werknemers schadeloos zult stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met uw (i) gebruik van de Diensten, de content, de Software en de Sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw downloads van de Sites, (ii) schending van deze Algemene en Specifieke Voorwaarden of (iii) overtreding van de wet, een voorschrift of de rechten van een derde. U betaalt de kosten en schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot de in redelijk gemaakte advocaaskosten en de kosten opgelegd aan of anderszins gemaakt door de Aanbieder in verband met, of voortvloeiend uit een dergelijke claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure.

8. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN

U bent zich ervan bewust en stemt ermee in, dat de content en Software die wordt gebruikt in verband met de Diensten, hierna de Software genoemd, vertrouwelijke informatie bevat, die wordt beschermd door rechtsgeldig gevestigde en toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en door de geldende wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere wetgeving. Tenzij elders in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden anderszins wordt bepaald, zijn de rechten, eigendom en belangen in en van de intellectuele eigendom of andere rechten die verband houden met immateriële zaken die worden gebruikt, ontwikkeld, opgenomen, belichaamd of uitgeoefend in verband met de Diensten ("intellectuele eigendomsrechten") in eigendom bij de Aanbieder of zijn licentiegevers en u gaat ermee akkoord dat u geen belangen of aanspraken heeft of zult opeisen met betrekking tot die intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat er geen rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom aan u zijn overgedragen en dat u geen - expliciete of impliciete - rechten heeft verkregen ten aanzien van de Diensten, anders dan de rechten die uitdrukkelijk zijn verleend in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden. Met "intellectuele eigendomsrechten" worden de rechten bedoeld ingevolge de wetgeving op het gebied van octrooi, copyright, handelsgeheimen, handelsmerken en alle andere eigendomsrechten en de toepassing, vernieuwing, uitbreiding en het herstel daarvan, die nu of op een later tijdstip wereldwijd rechtsgeldig gevestigd en van kracht zijn. U erkent dat alle merken die op de Software en Sites staan eigendom zijn van de Aanbieder, of van de respectieve eigenaren van die merken en beschermd worden door nationale en internationale handelsmerk- , handelsnaam en auteurswetten. Gebruik van de merken die op de Software en Sites staan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder of de eigenaar van het merk is uitdrukkelijk verboden. 'Mobile Minded B.V.' is een handelsmerk van de Aanbieder. Voorts bent u zich ervan bewust en stemt u ermee in, dat op de gegevens in reclameboodschapen van adverteerders en/of sponsors of op de informatie die via de Diensten aan u wordt verstrekt auteursrechten, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten van toepassing zijn. U garandeert, dat u de content of de producten en/of diensten die geheel of gedeeltelijk uit de Diensten of de Software worden verkregen niet zult wijzigen, huren, verhuren, ter beschikking stellen, leasen, lenen, uitlenen, verkopen, distribueren, creëren of genereren, behalve indien en voor zover de Aanbieder u daartoe de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. De Aanbieder verleent u hierbij, en u accepteert hierbij, een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepelijke en onvervreemdbare licentie voor en toestemming om de Software te installeren en de content te downloaden, de gebruikscode van de Software te gebruiken, de Diensten te gebruiken op een daartoe bestemd en geschikt mobiel apparaat, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en om de Software en de Sites uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene en Specifieke Voorwaarden, op voorwaarde dat u de Software, broncodes of content niet kopieert, wijzigt, of verandert of daarvan een afgeleid(e) product of dienst of content reproduceert, aanpast, uitvoert, overdraagt, distribueert, verkoopt, doorverkoopt, creëert, naar de broncode terugbrengt (reverse engineering) of decompileert (reverse assembly), of op een andere manier probeert om de broncode te achterhalen (of derden toestaat dat te doen), of de Software en content te gebruiken of beschikbaar te stellen tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden en op voorwaarde dat u de rechten die verband houden met de content, de Software en de intellectuele eigendomsrechten niet verkoopt, of codeert, of daarvan sublicenties verstrekt, of ze bezwaart met zekerheidsrechten of ze op een andere wijze overdraagt. U garandeert dat u de content, de Software en de intellectuele eigendomsrechten op geen enkele wijze zult wijzigen of de gewijzigde versies van de Software en intellectuele eigendomsrechten zult gebruiken, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Diensten. U garandeert dat u alleen gebruik zult maken van de interface die is verstrekt door de Aanbieder voor het verkrijgen van toegang tot de Diensten. De Aanbieder verleent hierbij toestemming om maximaal één kopie te maken van de informatie op de apparatuur die u gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot de Diensten en om de kopie van de geregistreerde informatie die met betrekking tot die apparatuur is gemaakt voor privé-doeleinden te gebruiken en weer te geven.

9. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE AANBIEDER, ZIJN DIRECTEUREN, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN (DE "AANBIEDENDE PARTIJEN") AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOOR U GEMAAKTE GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES. U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT: 1. DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES WORDEN VERSTREKT OP EEN BASIS VAN "ZOALS DIE IS" EN "ZOALS DIE BESCHIKBAAR IS", WAARBIJ GEEN ENKELE GARANTIE WORDT GEBODEN. DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN VOOR ZOVER EN IN DE MATE ALS DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN HET EIGENDOMSRECHT, DE VERHANDELBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN; 2. DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAKOMING VAN DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES. DE AANBIEDENDE PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN OF DAT DE DIENSTEN, HET AANBOD VAN DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN EN FOUTLOOS IS; 3. ADVIEZEN OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK OF VIA ONZE DIENSTEN, DOOR U VAN ONS VERKREGEN CREËREN GEEN ENKELE GARANTIE, DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN IS VASTGELEGD. U MAG NIET OP DIE INFORMATIE OF ADVIEZEN AFGAAN; 4. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD, DAT U DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO DOWNLOADT EN/OF GEBRUIKT EN DAT U ALS ENIGE AANSPRAKELIJK BENT VOOR DE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DE CONTENT, DEZE SOFTWARE EN SITES; 5. TEN AANZIEN VAN DE CHAT DIENSTEN: DE MOBIELE CONTENT DIENSTEN, WAARONDER DE SMS SERVICE, ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR AMUSEMENTSDOELEINDEN; FOTO'S VAN PERSONEN DIE WORDEN GETOOND OP TELEVISIE, OP HET INTERNET EN/OF OP MOBIELE TELEFOONS ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR ILLUSTRATIEVE DOELEINDEN. DIT ZIJN NIET DE PERSONEN DIE DE DIENSTEN DAADWERKELIJK AAN U VERLENEN.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZULLEN DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, MORELE, AANVULLENDE, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERVOLG SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE WEGENS DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN, BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE EN DERGELIJKE) ALS GEVOLG VAN DOOR U GEMAAKT GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES, OOK INDIEN DE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN DE AANBIEDER IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DIE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE GELEDEN DOOR DERDE PARTIJEN). ER ZIJN LANDEN WAAR DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDENDE PARTIJEN JEGENS U VOOR DE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN (UIT CONTRACT OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS) GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG, DAT DOOR U IS BETAALD OM U TE REGISTREREN VOOR DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN DE SITES.

11. ALGEMENE INFORMATIE

Deze Algemene Voorwaarden komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en de Aanbieder. Indien u gebruik maakt van aanvullende diensten, materialen of software van derde partijen, kunnen Spel algemene voorwaarden op u van toepassing zijn. De nationale wetgeving van het land of de staat waarin u woont is van toepassing op de relatie tussen u en de Aanbieder, ongeacht de voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke internationale recht. De toepassing van de United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods ("het Weens Koopverdrag") is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen zullen worden beslecht door middel van arbitrage volgens de regels die zijn opgesteld door het arbitrage instituut dat is gevestigd in het land waar u woonachtig bent. Indien de Aanbieder bepaalde in deze Algemene Voorwaarden beschreven rechten of voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, dan betekent dat niet dat hij daardoor afstand doet van die rechten of voorwaarden, of dat hij ze verwerpt. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een daartoe bevoegde rechter of een aangewezen bemiddelaar, dan heeft die vaststelling geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene en Specifieke Voorwaarden. Indien wij ervan afzien om de ons toekomende rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen bij het zich voordoen van overtredingen beschreven in deze Overeenkomst, betekent dat niet dat wij daarmee afstand doen van die rechten, indien een dergelijke overtreding zich nogmaals zou voordoen. De titels van de artikelen zoals die in deze Algemene Voorwaarden zijn gebruikt, zijn alleen toegevoegd om het lezen gemakkelijker te maken en kunnen op geen enkele wijze de reikwijdte of omvang van dat artikel definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven of dat artikel op welke wijze dan ook beïnvloeden.

© 2009 - All Rights Reserved Gogogy
Netherlands, Arnhem