Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Άρθρο 1 – Εφαρμογή

1.1 Εκτός από τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ('Προωθητικοί Όροι και Προϋποθέσεις' και 'Όροι και Προϋποθέσεις Χρηστών'), ισχύουν και οι παρακάτω Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και αποτελούν τμήμα όλων των προσφορών για τις ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται δικτυακά από την Mobile Minded μέσω των χειριστών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας ('Ο Χειριστής'), με την οποία ο τελικός χρήστης έχει συνδρομή ('Συνδρομή Κινητής Τηλεφωνίας') (ακόμη κι αν οι υπηρεσίες δεν περιγράφονται, ή δεν περιγράφονται με περαιτέρω λεπτομέρειες, σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις). Οι ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται δικτυακά από την Mobile Minded συμπεριλαμβάνουν παιχνίδια, μηνύματα κειμένου, αρχεία ήχου και/ή εικόνας και/ή παρόμοιες υπηρεσίες ('οι Υπηρεσίες Περιεχομένου') που παραδίδονται μέσω του δικτύου του Χειριστή, μεταξύ άλλων μέσω Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων (‘SMS’), Υπηρεσιών Γενικών Ασύρματων Πακέτων (‘GPRS’) και/ή Υπηρεσιών Τρίτης Γενιάς (‘3G’).

1.2 Δεν ισχύει καμία εξαίρεση σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, εκτός εάν υπάρχει προγενέστερη γραπτή ρητή συναίνεση της Mobile Minded αναφορικά με την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 2 - Παράδοση Υπηρεσίας Περιεχομένου

2.1 Ο τελικός χρήστης ζητά τις υπηρεσίες περιεχομένου από την Mobile Minded. Η Υπηρεσία Περιεχομένου παρέχεται στον τελικό χρήστη μέσω της WIN SA και του παρόχου του δικτύου.

Άρθρο 3 – Κόστος

3.1 Η Gogogy δεν σχετίζεται, δεν συνδέεται, δεν διαχειρίζεται ούτε υποστηρίζεται από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται ούτε και από καμία εμπορική εταιρία. Τα σήματα κατατεθέν, τα σημεία σέρβις, τα λογότυπα (συμπεριλαμβανομένου, άνευ περιορισμού, των εμπορικών σημάτων των προϊόντων και των εμπορικών εταιριών) ανήκουν αποκλειστικά στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

3.2 Οι Χρεώσεις ("Χρεώσεις") αναφέρονται στην ιστοσελίδα, βάσει του αν αφορούν (i) υπηρεσίες συνδρομητικού περιεχομένου, (ii) πόντους για λήψη ("Gogogy Club") και (iii) ανεξάρτητες παραγγελίες. Στην περίπτωση τακτικής συνδρομής, οι χρεώσεις τιμολογούνται στον λογαριασμό του παρόχου κινητής τηλεφωνίας του συνδρομητή, ενώ στην περίπτωση προπληρωμένων συνδρομών οι χρεώσεις αφαιρούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του Τελικού Χρήστη. Ο Τελικός Χρήστης δίνει ρητά την άδεια για την χρέωση και δεσμεύεται στην πλήρη αποπληρωμή του χρέους του.

Άρθρο 4 - Τροποποίηση Τιμών
4.1. Η Mobile Minded διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα επιβολής τροποποιήσεων τιμών αφού αναρτήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. Οι υπάρχοντες τελικοί χρήστες θα λάβουν ειδοποίηση μέσω SMS μία εβδομάδα πριν γίνει η τροποποίηση της τιμής. Εάν ο τελικός χρήστης συνεχίσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Mobile Minded ή εγγραφτεί μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει οριστεί η τροποποίηση της τιμής, θα θεωρηθεί ότι οι τροποποιήσεις έχουν γίνει αποδεκτές.

Άρθρο 5 - Τερματισμός και Ακύρωση
5.1 Ο τερματισμός της Υπηρεσίας Περιεχομένου μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

5.2 Εάν (α) ο Τελικός Χρήστης δεν πληρώσει τις Χρεώσεις εντός της προκαθορισμένης περιόδου της συνδρομής της κινητής του τηλεφωνίας ή (β) η Mobile Minded (i) έχει λόγο να πιστεύει ότι ο Τελικός Χρήστης πράττει ή έχει πράξει παραβιάζοντας τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις ή τους Όρους & Προϋποθέσεις Περιεχομένου ή (ii) ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας έχει συγκεκριμένα επίσης ζητήσει να γίνει το ίδιο, τότε η Mobile Minded μπορεί να ακυρώσει άμεσα όλες τις Υπηρεσίες Περιεχομένου προς τον τελικό χρήστη.

5.3 Η Mobile Minded δεν φέρει καμία ευθύνη προς τον Τελικό Χρήστη και/ή τρίτους σχετικά με τον τερματισμό των Υπηρεσιών Περιεχομένου για τους άνω αναφερόμενους λόγους.

5.4 Σε περίπτωση τερματισμού των Υπηρεσιών Περιεχομένου προς τον τελικό χρήστη, ο τελικός χρήστης δεν θα έχει το δικαίωμα χρήσης εναπομεινάντων Υπηρεσιών Περιεχομένου ή πόντων λήψης βάσει συνδρομής.

Άρθρο 6 - Πνευματική ιδιοκτησία

6.1 Εκτός εάν αναφερθεί άλλως σε αυτούς τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, η πατέντα, το εμπορικό σήμα, ο σχεδιασμός, το μοντέλο και/ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες περιεχομένου και/ή η Ιστοσελίδα ανήκουν στην Mobile Minded , τους προμηθευτές ή άλλους δικαιούχους τρίτους.

6.2 Η Mobile Minded δίνει στον τελικό χρήστη περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μετακλητό δικαίωμα χρήσης να κάνει λήψη, να λαμβάνει και/ή να προβάλει τις Υπηρεσίες Περιεχομένου.

6.3 Εκτός εάν αναφερθεί άλλως από την Mobile Minded, δεν επιτρέπεται από τον χρήστη η αναπαραγωγή, τροποποίηση, εκτέλεση, μεταφορά, διανομή, πώληση, χρήση για παράγωγα προϊόντα, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των ληφθέντων ή παραληφθέντων προϊόντων περιεχομένου, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Mobile Minded γι’ αυτό το σκοπό.

6.4 Ο Τελικός Χρήστης θα αποζημιώσει την Mobile Minded και αποδέχεται την ευθύνη προς την Mobile Minded για τις συνέπειες παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας της Mobile Minded ή τρίτων, η οποία είναι απόρροια μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των υπηρεσιών περιεχομένου.

Άρθρο 7 – Ευθύνη

7.1. Ο τελικός χρήστης κάνει χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου και της Ιστοσελίδας της Mobile Minded με δικό του ρίσκο. Η Mobile Minded επιδιώκει την αδιατάρακτη χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου. Η Mobile Minded δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες περιεχομένου θα πληρούν τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη ή ότι η λήψη, παραλαβή και/ή προβολή/εμφάνιση των υπηρεσιών περιεχομένου θα παραμείνει αδιατάρακτη ή άνευ σφαλμάτων.

7.2 Ο τελικός χρήστης αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, όπως οι Υπηρεσίες Περιεχομένου, απαιτούν ενεργή σύνδεση και ότι η ποιότητα της σύνδεσης δεν είναι ίδια ή επαρκής σε κάθε χρόνο και τόπο και ότι οι Υπηρεσίες Περιεχομένου μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά ή να είναι προσωρινά μη διαθέσιμες λόγω παρεμβολών που προκαλούνται από φυσικούς παράγοντες (σήραγγες, βουνά, κτίρια, κλπ), τροποποιήσεις ή συντήρηση του δικτύου του Χειριστή.

7.3 Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο τελικός χρήστης δεν δύναται να απολαύσει αδιατάρακτη χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα μείωσης των χρεώσεων για τις υπηρεσίες περιεχομένου ούτε και επιστροφή χρημάτων τα οποία έχει ήδη καταβάλει.

7.4 Σε καμία περίπτωση, η Mobile Minded, δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιά, όπως, αλλά όχι μόνο, μόλυνση ή φθορά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και/ή του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης ως αποτέλεσμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή την χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου, συμπεριλαμβάνοντας τις ληφθείσες υπηρεσίες περιεχομένου και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και το λογισμικό που απαιτήθηκε για την σύνδεση. Η λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πιθανής ζημιάς τέτοιας φύσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τελική χρήστη.

7.5 Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η Mobile Minded θεωρηθεί υπεύθυνη να αποζημιώσει τον τελικό χρήστη, αυτή η αποζημίωση δεν θα ξεπερνάει ποτέ το τιμολογημένο ποσό που καταβλήθηκε για τις υπηρεσίες περιεχομένου που προξένησαν την ζημιά.

7.6 Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συντάχθηκε με ύψιστη επιμέλεια. Όμως, η Mobile Minded δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση ως προς τη φύση, ακρίβεια ή το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Η Mobile Minded δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες, παρερμηνεύσεις, καθυστερήσεις ή μη ξεκάθαρες μεταδόσεις παραγγελιών και δηλώσεων εξαιτίας της χρήσης του Διαδικτύου, ή για τον αντίκτυπο του συγκεκριμένου σημείου πληροφοριών.

7.7 Ο τελικός χρήστης φέρει ευθύνη για την αποστολή μολυσμένων μηνυμάτων στην Mobile Minded και θα αποζημιώσει την εταιρία για οποιαδήποτε άμεση ή κατά συνέπεια απώλεια η οποία πηγάζει από την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων.

Άρθρο 8 - Επεξεργασία Δεδομένων

8.1 Για να μπορεί να παρέχει Υπηρεσίες Περιεχομένου στον τελικό χρήστη, η Mobile Minded συλλέγει και κατέχει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες κίνησης στο διαδίκτυο του τελικού χρήστη, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει, η ίδια ή οι συνεργάτες της, για εμπορικούς σκοπούς.

8.2 Η Mobile Minded θα έχει στην κατοχή της τα δεδομένα του τελικού χρήστη σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της, τους οποίους μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε από την Ιστοσελίδα. Η Mobile Minded μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επεξεργαστεί τα δεδομένα του τελικού χρήστη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. Ο τελικός χρήστης αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την άνω αναφερόμενη επεξεργασία.

Άρθρο 9 - Επιλογή Νόμου

9.1 Οποιαδήποτε διαμάχη μπορεί να υπάρξει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 10 - Τελική Πρόβλεψη

10.1 Η Mobile Minded διατηρεί, μονομερώς και ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα τροποποίησης αυτών των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων. Οι συνδρομητές θα ενημερώνονται για τις αλλαγές μέσω αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της Mobile Minded. Αυτές οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ολοκληρωτικά αποδεκτές εάν οι συνδρομητές συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ή να κάνουν λήψη των υπηρεσιών Gogogy μετά από την ημερομηνία κατά την οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα ισχύσουν οι τροποποιήσεις.

10.2 Σε περίπτωση σύγχυσης ερμήνευσης παρόμοιων όρων θα εφαρμόζεται το μεταγενέστερο.

10.3. Η Mobile Minded, διατηρεί το καταχωρημένο γραφείο της στην Arnhem και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο υπό τον αριθμό 00000000, VAT no.0000000000. Αλληλογραφία που αφορά τις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις πρέπει να αποστέλλεται στην διεύθυνση WIN SA, Σωρού 22, 15125, Μαρούσι, Αθήνα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: supportgr@imimobile.com. Ο αριθμός τηλεφώνου είναι: 8018038000.

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού “Gogogy” (SHORT-CODE)

Η εταιρία με την ονομασία "Mobile Minded" που έχει τα κεντρικά της γραφεία στην Arnhem, όπου και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο υπό τον αριθμό 00000000 (εφεξής αποκαλούμενη Mobile Minded και/ή η Εταιρία) διοργανώνει ένα παιχνίδι (εφεξής ο Διαγωνισμός) το οποίο θα διεξαχθεί στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρία www.gogogy.com (εφεξής η Ιστοσελίδα) με βραβεία (εφεξής το/τα δώρο/α / Βραβείο/α) τα οποία θα είναι όσα και οι νικητές σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Ο παρόν διαγωνισμός διεξάγεται σε συνεργασία με συνεταιρικές εταιρίες και η αντίστοιχη υπηρεσία παρέχεται από την WIN SA. Ο λόγος των παρόντων ειδικών προϋποθέσεων (εφεξής Ειδικές Προϋποθέσεις) είναι για την καθιέρωση των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και ο ορισμός των νικητών στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 00:00:00 π.μ. της 00/00/2013 DATE έως την 00/00/2013 DATE στις 00:00:00 μ.μ. (εφεξής: “Διάρκεια”).

2. Όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για να θεωρηθεί κάποιος συμμετέχων (εφεξής "Συμμετέχων") πρέπει να απαντήσει τις ερωτήσεις που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της “Gogogy” και να εγγραφτεί στο διαγωνισμό ενεργοποιώντας την συνδρομητική υπηρεσία, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και εισάγοντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου (MSISDN), αποδεχόμενος τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Κατόπιν θα λάβει ένα μήνυμα που θα περιέχει έναν κωδικό προσωπικής αναγνώρισης PIN ο οποίος πρέπει να εισαχθεί σε ένα συγκεκριμένο πεδίο στην σελίδα για να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του στο διαγωνισμό, η εγγραφή του στην συνδρομητική υπηρεσία και η δήλωση αποδοχής των όρων. Το μήνυμα αυτό δεν χρεώνεται. Δεν υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς η συμμετοχή στο παιχνίδι συνδυάζεται με την εγγραφή στην ομώνυμη συνδρομητική υπηρεσία η οποία στοιχίζει €2,07 ανά SMS που λαμβάνεται από τον 5ψήφιο κωδικό 00000 ή 00000 ή 00000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο τηλεφωνικός αριθμός (MSISDN), μέσω του οποίου έχει αποσταλεί το SMS, θα καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρίας.

Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό διατηρώντας ενεργή συνδρομή στην Gogogy για τουλάχιστον 1 μήνα.

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα καθοριστεί με κλήρωση η οποία θα γίνει με ειδικό λογισμικό την 00/00/2013 DATE και θα κερδίσει το βραβείο για το οποίο πήρε μέρος στον διαγωνισμό.

Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Εταιρίας, οι υπάλληλοι θυγατρικών και εξαρτώμενων εταιριών, καθώς και οι σύζυγοί τους και άμεσοι συγγενείς.

Η Εταιρία διατηρεί το μονομερές δικαίωμα αλλαγής των όρων, οιαδήποτε στιγμή, μέσω ενημέρωσης για την αναβαθμισμένη έκδοση στην www.gogogy.com. Η ανακοίνωση του τελικού νικητή του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί απευθείας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.gogogy.com.

3. Μετά την ανακοίνωση του νικητή και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση, εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους νικητές στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποίησαν για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, για να τους ενημερώσουν για τον τρόπο συλλογής του Βραβείου, όπως αναλύεται παρακάτω. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και της παραλαβής του Βραβείου οι νικητές θα πρέπει να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, ταυτότητα, κλπ) για λόγους εξακρίβωσης ταυτότητας.

4. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του Διαγωνισμού και/ή αλλαγής των προαναφερθέντων ημερομηνιών και προθεσμιών, των Βραβείων/Δώρων, οιαδήποτε στιγμή, για εμπορικούς, τεχνικούς ή λόγους κοινού συμφέροντος ή για λόγους ανωτέρας βίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν θα αναρτηθούν διαμορφώνοντας αντίστοιχα τους παρόντες όρους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.gogogy.com.

5. Το Βραβείο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν είναι δυνατή ή ανταλλαγή του ή αντικατάστασή του με άλλο.

6. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα Βραβεία. Για οτιδήποτε χρειαστούν οι νικητές θα πρέπει να απευθυνθούν στις εταιρίες/προμηθευτές που τα προσφέρουν, και οποιαδήποτε έξοδα, φόροι και/ή τέλη απορρέουν από την απόκτηση και χρήση του Βραβείου/Δώρου βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

7. Κατά τη διάρκεια παραλαβής των Βραβείων, είναι υποχρεωτική η υπογραφή εγγράφου αποδοχής βραβείου από τους νικητές καθώς και η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

8. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραλαβής του βραβείου, μπορεί να αποκλειστεί για τους ακόλουθους λόγους: α) Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπογράψουν το έγγραφο αποδοχής βραβείου β) Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν αποδέχονται πλήρως αυτούς τους όρους, εξ ολοκλήρου, οι οποίοι είναι όλοι απαραίτητοι. γ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή για την παραλαβή του βραβείου του αποδειχθεί άκαρπη δ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί καθυστερημένα κατά την ανάπτυξη/παράδοση του βραβείου ε) Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιου νικητή, το δικαίωμα για το Βραβείο μεταφέρεται στον επόμενο της σειράς.

12. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι το τέλος του, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το Βραβείο και για προωθητικούς λόγους. Ο τελικός λήπτης του Βραβείου δεν έχει το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από την Εταιρία λόγω της χρήσης του για διαφημιστικούς και άλλους παρόμοιους λόγους.

13. Μετά το τέλος της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τον απονομή του Βραβείου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, παύει να υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση από πλευράς της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν φέρει ούτε λαμβάνει καμία υποχρέωση προς τους Συμμετέχοντες.

14. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές καταγραφές και αποδόσεις των νικητών στην ιστοσελίδα, σε οποιαδήποτε δημοσίευση ηλεκτρονική ή μη, και να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό και σχετικά συμβάντα για διαφημιστικούς λόγους. Ο νικητής, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί άνευ όρων στα προαναφερόμενα χωρίς να έχει καμία απαίτηση για ανταμοιβή ή αποζημίωση.

15. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή αποδοχή και συναίνεση από τον συμμετέχοντα για την διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, πάντοτε εντός των πλαισίων της υπάρχουσας Ελληνικής νομοθεσίας όσο αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή ισχύει. Εάν ο νικητής δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του δεδομένα, μπορεί να το δηλώσει, ανά πάσα στιγμή, καλώντας στον αριθμό 211-6004000.

16. Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Εάν ο νικητής είναι ανήλικος, το δώρο του μπορεί να παραληφθεί μόνο από τον κηδεμόνα του, ο/η οποίος/α θα πρέπει να παρουσιάσει τα ανάλογα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τη σχέση τους.

17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή όλων των παρόντων αναλυτικών όρων.

18. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία με εβδομαδιαία χρέωση €2,07 ανά λαμβανόμενο SMS, 3 SMS ανά εβδομάδα, συνολικής χρέωσης: €6,21/εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η χρήση αυτών των Υπηρεσιών είναι επιτρεπτή αποκλειστικά και μόνο από χρήστες ηλικίας άνω των 18 ετών. Με την αποστολή SMS για την συνδρομητική υπηρεσία δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Η υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες και η Mobile Minded δηλώνει ρητά ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από άτομα που δηλώνουν ηλικία μικρότερη των 18 ετών, ούτε συλλέγει προσωπικά δεδομένα που τυχόν καταχωρούν.

19. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ για Smartphones

Τεχνολογικές Συμβουλές και ενημερώσεις για Android. Οι χρήστες εγγράφονται αποστέλλοντας SMS με τον κωδικό αριθμό: 0000, 0000, 0000, 0000, 0000 στον SHORT-CODE και λαμβάνουν συμβουλές, ενημερώσεις και αναβαθμίσεις. Οι χρεώσεις θα είναι οι ακόλουθες: €2,07 ανά λαμβανόμενο SMS, 3 SMS ανά εβδομάδα, συνολικής χρέωσης: €6,21 ανά εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Για να κάνουν χρήση της υπηρεσίας, οι χρήστες πρέπει να είναι 18 ετών ή άνω και να έχουν την έγκριση του ατόμου που πληρώνει το λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου. Για να ακυρώσουν τη συνδρομή τους, οι χρήστες πρέπει να στείλουν: XXXXX STOP στο SHORT-CODE.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι το περιεχόμενο όλων των υπηρεσιών είναι ψυχαγωγικής φύσεως και, ως εκ τούτου, καμία συμπεριφορά δεν μπορεί να βασιστεί στις πληροφορίες που παρέχονται.

Η WIN SA δεν εγγυάται την ορθότητα των πληροφοριών και δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κάποιες πληροφορίες που παρέχονται αποδειχθούν ανακριβείς.

20. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την στην διεύθυνση: WIN SA, Σωρού 22, Μαρούσι, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση supportgr@imimobile.com ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 8018038000 και μέσω της ιστοσελίδας: www.gogogy.com.


Επιπλέον, ο συμμετέχων δίνει την συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθεί από τις εταιρίες που προσφέρουν τα βραβεία, για λογικούς και νόμιμους σκοπούς, για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, την οποία προαιρετικά παρείχε.

© 2009 - All Rights Reserved Gogogy