Pravila i Uslovi

Pravila i Uslovi

Pravila i Uslovi (u daljnjem tekstu "P&U") za pružanje pristupa na Sadržaj razvijaju se u skladu sa zahtjevima važećeg zakonodavstva Bosne i Hercegovine i regulišu odnos između Mobile Minded B.V. (u daljnjem tekstu "Pružalac Sadržaja") i Korisnika usluge (u daljnjem tekstu "Korisnik"). Mobile Minded B.V. firma uredno je registrovana sa matičnim brojem: 50518410, na adresi Meander 251, 6825 MC Arnhem, Nizozemska. Možete nas kontaktirati e-poštom ili telefonskim putem na: gogogy.ba@silverlines.info or +38737307900. Ova P&U-i su javna ponuda i Korisnik ih može prihvatiti samo prihvatanjem u cjelini. Korisnik može prihvatiti ova P&U-e kupovinom Sadržaja na način opisan u odjeljku 2 ovih P&U-a (Opis pretplate na Sadržaj).

1. Pristup

1.1. Pristupanjem i/ili upotrebom ove web stranice i/ili registracijom na Uslugu potvrđujete da imate najmanje osamnaest godina. Ako niste osoba odgovorna za plaćanje računa za mobilni telefon ili internet ili ste mlađi od osamnaest godina, prije registracije i/ili sudjelovanja u Uslugama pribavite dozvolu platitelja računa, roditelja, staratelja ili poslodavaca.

1.2. Registracijom i/ili sudjelovanjem u Uslugama, (1) potvrđujete da ste, kada je to potrebno, od platitelja računa, roditelja, staratelja ili poslodavca dobili potrebnu dozvolu, saglasnost ili odobrenje i (2) potvrđujete da imate mogućnost čitanja i prihvatanja P&U-a (uključujući odredbe vašeg operatera mobilne telefonije) koji se primjenjuju prije registracije na Usluge. Ako se ne slažete; ne registrujte se i ne koristite Usluge.

1.3. Kada se registrujete i/ili koristite Uslugu potvrđujete da ste prihvatili ova P&U-e i da poštujete odredbe koji se primjenjuju u vašoj situaciji, kao što je gore navedeno. Slažete se da je svaka osoba koja zatraži takve Usluge vaš agent s punim ovlastima da djeluje u vaše ime u odnosu na takve Usluge. Ako nije izričito drugačije navedeno, sve nove ili dodatne funkcije koje povećavaju ili poboljšavaju trenutne Usluge, uključujući izdanje novih Usluga, podliježu P&U-ima.

1.4. Pristupanjem i/ili upotrebom ove web stranice, pročitali ste i razumjeli ova P&U-e i prihvatili da ste pravno vezani ovim P&U-a. Ova P&U-i će se odnositi na sve usluge koje pruža Pružalac Sadržaja, osim ako nije drugačije navedeno.

1.5. Nijedno od ovih P&U-a ne utiče na prava ili obaveze predviđene zakonom Bosne i Hercegovine.
2. Opis pretplate na Sadržaj

2.1. Pružalac Sadržaja omogućuje Korisniku za vrijeme trajanja pretplate pristup na na mobilni sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na, vijesti ili informacije, e-poštu, chat usluge, zabavni sadržaj, kvizove, horoskope, igre, melodije zvona, zabavne zvukove, pozadinske ilustracije, stvarne zvukove i video zapise (u daljnjem tekstu "Sadržaj"), smještenom na web stranici Pružaoca Sadržaja, https://m.ba.gogogy.com/ , koji će se koristiti na pametnom telefonu ili bilo kojem drugom prihvatljivom uređaju.

2.2.Ako Korisnik ne otkaže pretplatu na Sadržaj, rok za pružanje pretplate na Sadržaj automatski se produžava sve dok Korisnik ne prekine pretplatu.

2.3.Da biste aktivirali uslugu, Za aktivaciju usluge pošaljite GAM i DA na 06202020 za korisnike BH Telecoma, DOBRO na 0651388 za M:Tel korisnike, IGR na 063770100 za korisnike Eronet.

3. Pravila korištenja

3.1. Pružalac Sadržaja pruža Korisniku Sadržaj Usluge na način propisan ovim P&U-ima.

3.2. Prihvatanjem ovih P&U-a potvrđujete svoju pravnu sposobnost da izvršite narudžbu u skladu sa zahtjevima važećeg zakonodavstva Bosne i Hercegovine

3.3 Korisnik koji želi primiti Sadržaj mora imati opremu potrebnu za podnošenje narudžbe i primanje Sadržaja.

3.4. Korisnik potvrđuje da je pročitao ova P&U-e i potvrđuje činjenicu da je ispunio sve uslove koje su P&U-i postavili za Korisnika.

3.5. Pružalac Sadržaja u potpunosti je odgovoran za usklađenost Sadržaja s trenutnim propisima koje postavlja operator mobilne mreže.
4. Način odjave

4.1. Korisnik može prekinuti pretplatu na Uslugu u slučaju da je više ne želi koristiti.

4.2. Korisnik bi trebao samostalno izvršiti odjavu iz Usluge slanjem STOP GAM na kratki broj 06202020 (BH Telecom), STOP IGR na kratki 063770100 (Eronet) ili STOP DOBRO na kratki 0651388 (m:tel). Korisnik također može otkazati pretplatu na Uslugu pozivanjem korisničke službe na + 38737307900 ili slanjem e-pošte na adresu gogogy.ba@silverlines.info. Radno vrijeme korisničke podrške (09:00 – 17:00).

5. Cijena

5.1. Cijena pretplate je 6 KM sedmično (BH Telecom, Eronet), 6 KM sedmično (m:tel). Od početka pretplate korisnik će primati SMS sa sadržajem 3 puta sedmično, po cijeni od 2 KM po SMS-u.

6. Ograničenje odgovornosti Pružaoca Sadržaja

6.1. Pružalac Sadržaja ne snosi odgovornost za: a. kvar prenosa;b. prekid veze;c. brisanje sadržaja poruke ili pretplatničkih podataka;d. nepristupačnost na mrežnoj platformi;e. kašnjenja u prenosu podataka;f. prekide u komunikacijskoj liniji;g. krađu bilješki;h. uništavanje bilo kakvih podataka od strane treće strane;i. neovlašteni pristup podacima;j. manipulaciju podacima;k. zloupotrebu podataka.

6.2.Pored toga, Pružalac Sadržaja nije odgovoran za sadržaj odlaznih poruka, jer se te poruke ne mogu provjeriti u smislu sadržaja. Za sadržaj poruke odgovoran je autor. Isključivanje odgovornosti ili ograničavanje odgovornosti isključuje gubitke koji se sastoje od oštećenja zdravlja ili opasnosti po život ili koji se mogu izvesti iz znatnog kršenja obaveza od strane Pružaoca Sadržaja ili njegovog zakonskog predstavnika ili agenta. Odgovornost Pružaoca Sadržaja ograničena je ovisno o navodnoj šteti. Svaka odgovornost Pružaoca Sadržaja u skladu sa zakonodavstvom o odgovornosti proizvođača za štetu nastalu neispravnošću na proizvodu ostaje nepromijenjena
7. Ograničenja

7.1. U slučaju da oprema Korisnika ne podržava format potreban za reprodukciju, pokretanje ili pregledanje Sadržaja, pristup Sadržaju ne može biti zagarantovan.

7.2. Korisnik ima pravo koristiti Sadržaj samo u lične svrhe i ne smije ga distribuirati prodajom ili na drugi način otuđivanjem Sadržaja trećim stranama.

7.3. Prihvatanjem ovih P&U-a Korisnik se slaže sa gore navedenim ograničenjima prilikom davanja pristupa na Sadržaj.

7.4. U slučaju da Korisnik ne želi koristiti Sadržaj s ograničenjima navedenim u ovim P&U-ima, Korisnik ima pravo isključiti pretplatu na Sadržaj na način opisan u odjeljku 4 ovih P&U-a (Način odjave).
8. Odgovornosti Korisnika

8.1. Korisnik je dužan pohraniti pristupne podatke i mobilne telefone na sigurno mjesto i ne prenositi ih trećim stranama.

8.2. U slučaju gubitka pristupnih podataka i/ili mobilnog telefona, Korisnik je dužan odmah obavijestiti Pružaoca Sadržaja o ovom gubitku i odmah blokirati mobilni telefon kod nadležnog mobilnog operatora.

8.3. Korisnik se obvezuje da će isključiti Pružaoca Sadržaja iz potraživanja i odgovornosti prema trećim osobama, za koje se pretpostavlja da predstavljaju povredu prava trećih strana od strane sudionika ili drugog sadržaja poruke koji je u suprotnosti sa zakonom ili ugovorom. Ovo se također odnosi na troškove provođenja zakona (pravni troškovi).
9. Prava intelektualne svojine

9.1. Osim ako ovdje nije drugačije navedeno, sva prava, vlasništvo i udjeli u bilo kojem intelektualnom vlasništvu, imovinska prava ili druga prava koja se odnose na nematerijalnu imovinu koja se razvija, sadrži, utjelovljuje ili koristi u vezi s bilo kojom od Usluga ("Pružaoci prava intelektualnog vlasništva") vlasništvo su Pružaoca Sadržaja ili njegovih davaoca licence i slažete se da nećete tvrditi da ste Pružaoc Sadržaja ili da posjedujete bilo koje takvo intelektualno vlasništvo.

9.2. Korisnik ovime odobrava i prihvata ličnu, ograničenu, neekskluzivnu, opozivnu i neprenosivu dozvolu i dozvolu za preuzimanje i upotrebu Usluga na određenom kompatibilnom mobilnom uređaju isključivo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

9.3. Nadalje potvrđujete i prihvatate da ne smijete mijenjati, iznajmljivati, pozajmljivati, prodavati, distribuirati, kreirati ili generisati Usluge i/ili prava intelektualnog vlasništva Pružaoca Sadržaja, osim u slučaju ako vam je Pružalac Sadržaja dao izričito pismeno dopuštenje za to.

9.4. Prihvatate da vam se ne prenosi nikakvo pravo na prava intelektualnog vlasništva Pružaoca Sadržaja i da u Uslugama ne dobijate nikakva prava, izričita ili podrazumijevana, osim prava izričito dodijeljena ovim P&U-ima.

9.5. Prihvatate da sve oznake koje se pojavljuju u Uslugama pripadaju Pružaocu Sadržaja ili odgovarajućim vlasnicima takvih znakova i zaštićene su domaćim i međunarodnim zakonima o zaštitnim znakovima i autorskim pravima.

9.6. Svaka upotreba bilo kojeg znaka koji se pojavljuje u svim Uslugama bez izričitog pismenog pristanka Pružaoca Sadržaja ili vlasnika marke, prema potrebi, strogo je zabranjena. Gogogy je zaštitni znak Pružaoca Sadržaja.

9.7. Usluge se mogu preuzimati samo jednom i ne smiju se prenijeti, prodati, distribuirati, prikazivati, izvoditi, kopirati, modificirati ili koristiti na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično, osim kako je predviđeno ovim P&U-a.

9.8. Garantujete da ćete koristiti pristup sučelju Pružaoca Sadržaja samo za pristup Uslugama.

9.9. Znate da upotreba muzičkih djela podliježe uslovima korištenja kao što je niže navedeno. Ne možete dozvoliti trećoj strani da kopira, modificira, reprodukuje, prenosi, distribuira ili koristi na bilo koji drugi način muzičke izvore, koje koristite ili primate, izvan granica usko dopuštenih autorskim pravima. Obvezujete se odmah obavijestiti Firmu o svakoj takvoj neovlaštenoj upotrebi. Sva prava, koja vam P&U-i izričito ne dodjeljuju, zadržava Pružaoc Sadržaja i/ili njegovi davaoci licence.
11. Drugi uslovi

10.1. Otkazivanje pretplate na Uslugu podrazumijeva prekid pretplate na Sadržaj.

10.2. U slučaju da se Korisnik prekine pretplatu na Sadržaj ista se može pružiti tek nakon što se Korisnik ponovo pretplati.

10.3. Pružalac Sadržaja dobio je sva potrebna odobrenja za upotrebu Sadržaja.
11. Služba za korisnike i politika povrata novca

11.1. Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču ovog Ugovora, obratite se putem jedne od sljedećih metoda.

11.2. Za ostvarivanje zahtjeva za povrat novca, morate nas obavijestiti što je prije moguće e-poštom.

Telefon: + 38737307900

Pozivi prema tarifama vašeg mobilnog operatera.

Email: gogogy.ba@silverlines.info

Radno vrijeme korisničke podrške 09:00 – 17:00.

© 2009 - All Rights Reserved Gogogy
Netherlands, Arnhem